אודות  |  מהנעשה בחצר  |  שושלת אשלג  |  שביל הפרדס  |  כתובה כהלכתה  |  מאמרים ושיחות  |  גלרית תמונות  |  הזמנת ספרים  |  היה שותף  |  צור קשר
שטר הכתובה הראשונה
     

הכתובה שבין כנסת ישראל לאביהם שבשמים
מאת המקובל רבי ישראל נג'ארה זצוק"ל


בשישי בשבת ששה ימים לחודש סיון שנת שני אלפים וארבע מאות וארבעים ושמונה לבריאת עולם למניין שאנו מונין כאן מעמד הר סיני איך שה"ה הבחור כארזים בחירו של עולם התחתון הוא מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא אמר להדא בתולתא כנסת ישראל בת גדולי יוחסין בתו של אברהם אבינו הוי לי לאנתי כדת משה וישראל שתקבלו עליכם תורת משה זו תורה שבכתב ותורה שבעל פה, ואנא אפלח כמו שאמר הכתוב וארחצך במים ואוקיר שתהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, ואיזון ואפרנס יתוכי ליכי הן מזוני רוחני והן מזונות גשמי איש תחת גפנו ואיש תחת תאנתו כי בני מלכים המה מלכות דוד ושלמה כהלכות גברין יהודאין דפלחין ומוקרין וזנין ומפרנסין לנשיהון בקושטא כך קבל עליו מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא למפלח קדמיהון ולמוקר יתהון קדם כל בני עלמא כמו שאמר הכתוב ולתתך עליון על כל גויי הארץ ולהיות עם קדוש ועתידה ירושלים שמגעת עד דמשק, ולפרנס יתהון בכל מיני פרנסה הן בחול והן בשבת וביום הששי לתת להם לחם משנה איש לפי אכלו, ויהיבנא ליכי מהר בתוליכי כי היא בתולה ואיש לא ידעה כסף זוזין הם אלף עולמות דכסיפין שעתידה לירשה מבית בעלה מאתן ומאתים לנוטרים את פריו דחזי ליכי מדאורייתא ומזוני וכסותיכי וסיפוקיכי הם שאר כסות ועונה, שאר אלו מזונות כסות הוא חלוקא דרבנן הנעשים מתורה ומצות ועונה זו עונתן של תלמידי חכמים סוד כלת משה כמו שאמר הכתוב ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם ומיעל לותיכי כאורח כל ארעא, וחייב להכניסם אל ארץ זבת חלב ודבש, ואם תשתבאי אפרקינך ואותבינך לי לאנתי, וה"ה חתן דנן התחייב את עצמו למיפרק לה לכנסת ישראל מן גלותא ולא להניחם שם ביני עממיא, כמו שאמר הכתוב על הר גבוה עלי לך מבשרת ציון, כה אמר ד' אלקים הנה אשא אל גוים ידי אל עמים ארים נסי והביאו בניך בחצן ובנותיך על כתף תנשאנה והיו מלכים אמניך ושרותיהם מיניקותיך אפים ארץ ישתחוו לך וכו', ולחלצה בכל צרה וצוקה, וכל ימי מיגר ארמלותך את תהא יתבא בביתי ומיתזנא מנכסי להשפיע לה כל מיני שפע משבע מדות הלח ומתרין מזלין נוצר ונקה דרך צנורות הקדושים ומשם יגיע השפע עלינו עם ברכה והצלחה בכל מעשה ידינו בלי שום עיכוב כלל, ובנין דכרין דיהוו ליכי מנאי אינון ירתין כסף כתובתיך יתר על חלקהון דעם אחוהון בסוד הכתוב הוי גביר לאחיך וישתחוו לך בני אמך, ומשלת בגוים רבים ובך לא ימשלו, שהם יקבלו כל השפע וכל השפעות טובות כמו שאמר הכתוב ואכלתם לחמכם לשובע ויפתח ד' לך את אוצרו הטוב, וכל האומות יקבלו רק מתמצית ארץ ישראל, ובנן נוקבין דיהוון ליכי מנאי והוין יתבן בביתם ומתזנן מנכסי עד דתנסבו לגוברין, הכל קבל עליו חתן דנן למיהב לה לכנסת ישראל אפילו בימי מיגר אלמנותה, וצביאת בתולתא דא והוית לי לאנתא, ודין נדוניא דהנעלת לי' מבי אביה מצות מילה ופריעה ומסירת נפשה על קדושת השם יתברך לשמור ולעשות ולקיים את תורתו בין בכסף בין בזהב ללמוד תורתו הנחמדים מזהב ומפז רב, בין בתכשיטין לקשט את התורה בפירושים שונים בפשט דרוש רמז סוד שבזה מתקשטת הכלה העליונה בכ"ד קשוטין שתוכל למיעל לחופה במאני דלבושא הם מעשים טובים שמהם נעשים חלוקא דרבנן ויש עליה על ידן לכל ד' עולמות אצילות בריאה יצירה עשיה בשמושי דירה בסוד הכתוב ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם שלא יזיז מאתנו הנה זה עומד אחר כתלינו לשמוע קול תפלתינו כשאנו קוראים שמע ישראל, ובשמושי דערסא הם עבודת הקרבנות בבית המקדש להיות כהנים בעבודתם ולוים בדוכנם וישראל במעמדם הכל קבל עליו מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא חתן דנן במאה זקוקין כסף צרוף הם מאה ברכות שישראל מברכין להקב"ה בכל יום ויום ונותנים בזה ומוסיפים כח וגבורה בפמליא של מעלה וצבי הקב"ה חתן דנן והוסיף לה מן דיליה עוד מאה זקוקים כסף צרוף אחרים כנגדן הם סוד מיין דכורין שיורדין מלמעלה כנגדן מכל עשר ספירות שכל אחד כלול מעשר סך הכל מאתים כסף צרוף הוא שפע היורדת בכל יום אחר תפילת הבקר כמו שאמר הכתוב ותתן טרף לביתה וחוק לנערותיה, וכך אמר חתן דנן אחריות שטר כתובתא דא היא התורה הקדושה שכתובה אש שחורה על גבי אש לבנה היא אחריות לשלם לה לכנסת ישראל שכר טוב בעולם הזה ובעולם הבא, נדוניא דין הם שני צנתרא דדהבא נעשה ונשמע וקבלת עול מלכות שמים ותרי"ג מצות ותוספתא דא הם תוספות קרבן מוסף שבת ויו"ט ועניית אמן יהא שמי' רבא שמוסיפין בזה כח בפמליא של מעלה בסוד הכתוב תנו עוז, קבילת עלי ועל ירתי בתראי הם צדיקי הדור שיורשים ירושת אביהם שבשמים, להתפרע מכל שפר ארג נכסין הם אוצרות שפע עליונה ת' אלף אלפין עולמות דכסיפין דחתימין בעזקא דכיא וש"ע נהורין המתגלין באריך ושפע י"ג תקוני דיקנא ותשעה תקוני זעיר אנפין ושלש מאות ועשר עולמות הגניזין תחות כרסיא קדישא שעתיד להנחיל לכל צדיק וצדיק שי עולמות ורב טוב הצפון לצדיקים לעתיד לבא ושפע ז' רקיעים שהם וילון רקיע שחקים זבול מעון מכון ערבות שבו צדק ומשפט וצדקה גנזי חיים וגנזי שלום וגנזי ברכה, וקנינין דאית לי' תחות כל שמיא הם ז' אוצרות וארץ החיים, הארץ וכל אשר עליה הימים וכל אשר בהם, דקנאי הם קנין שמים וארץ, ודעתיד אנא למקני אילון ג' אלף דרין דזמין קב"ה לאתבא רוחיה ליה ולשריה ביה, נכסין דאית לון אחריות הם ארץ אבותינו, ודלית לון אחריות הם ארצות שאר עמין כי הם כמטלטלי דמיא כלהון יהון אחראין וערבאין לפרוע מנהון שטר כתובתא דא אפילו כל הד' עולמות אצילות בריאה יצירה עשיה הם ערבאין לפרוע שטר כתובתא דא, נדוניא דין הם נעשה ונשמע ותרי"ג מצות ותוספתא דא הם תוספות ארץ קיני קניזי וקדמוני, ואפילו מן גלימא דעל כתפאי מג' עולמות בריאה יצירה עשיה, מן יומא דנן ולעלם ואחריות שטר כתובתא דא וכו' קבל עליו חתן דנן מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא כאחריות וחומר כל שטרי כתובות ותוספות דנוהגין בבנות ישראל, העשוין כתקון חזל כשאר תקוני הנעשים ע"י בעולמות העליונים דלא כאסמכתא דלא כטופסי דשטרא, וקנינא מיניה קנין שמים וארץ למרת בתולת ישראל בת נדיבי עמים ויחוסי ארץ מלכות דוד ושלמה, על כל הא דכתב ומפורש לעיל שקבל עליו לפרנס כנסת ישראל בפרנסה טובה בלי שום הפסק ובלי שום מניעה בעולם הן פרנסה רוחני והן פרנסת הגשמי בהרחבה גדולה במנה דכשר למקניא ביה היא התורה הקדושה שהיא כלי אמנתו, ועפ"י שני עדים כשרים הם שמים וארץ שנאמר ואעידה בם את השמים ואת הארץ, והכל שריר וקיים לעד אמן;

מזל טוב לכל ישראל עד עולם מזל טוב !

     


חזור לתפריט כתובה כהלכתה

דף הבית | מהנעשה בחצר | פרשת שבוע | גלריית תמונות | הזמנת ספרים | צור קשר
בנית אתרים Yael