אודות  |  מהנעשה בחצר  |  שושלת אשלג  |  שביל הפרדס  |  כתובה כהלכתה  |  מאמרים ושיחות  |  גלרית תמונות  |  הזמנת ספרים  |  היה שותף  |  צור קשר
הסכמות
     

הרב אברהם יצחק אולמאן
הרב אברהם אזדאבא
הרב אלימלך אשכנזי
הרב רפאל בלום
הרב שמואל ברנבוים
הרב צבי מאיר גינזבערג
הרב שלום יהודה גראס
הרב שלמה הכהן גראס
הרב יוסף משה גרינוואלד
הרב פנחס הירשפרונג
הרב אהרן זליג הלוי עפשטיין
הרב אפרים פישל הערשקאויטש
הרב שמואל הלוי ואזנר
הרב חיים יוסף דוד ווייס
הרב שלום הכהן ווייס
הרב אהרן וויעדער
הרב מאיר מאזוז שליט"א
הרב יעקב יצחק נימאנן
הרב שלמה משה עמאר
הרב אברהם פאם
הרב גבריאל ציננער
הרב שלום קרויז
הרב עוזי שוויצה
הרב שמואל אליעזר שטרן שליט"א

הרב אברהם יצחק אולמאן
מו"צ העדה החרדית ורב דגבעת שאול

פעיה"ק ירושלם תובב"א
בס"ד ג' אדר תש"נ לפ"ק פעיה"ק ירולשים ת"ו
בא לפני הרה"צ המפורסם ר' שמחה אברהם הלוי אשלג שליט"א נשיא מוסדות מוהרי"ל אשלג – עטרת התלמוד מבני ברק ת"ו ובידו כמה וכמה כתובות שעברתי עליהם שיש ביניהם פסולים גמורים הן מחמת שינוי שמות הנשים בשמות שלא נקראו מעולם, הן מחמת מחיקות בתורף הכתובה ותלויות בלתי מקוימות הן מחמת הרחקת שני שיטין והמה כדין שטרות העשויין לזייף, וגם הניחו בכמה מקומות רוחים שאפשר לזייף והרבה מהם המה מהנכתבים בפאריש ע"י הרבנות דשם וגם מארץ ישראל ע"כ מה טוב חלקו ומה נעים גורלו אשר לקח על עצמו לבדוק בחורין ובסדקין ולהעמיד על כשרותן – והיות ועוסק ודורש בטיב השמות עפ"י המקובל לו מבית אבותיו וכמה פעמים לטובת הענין נצרך להוסיף שם להבעל או להאשה אם יש לכתוב כתובה אחרת כבר האריך בזה מרן הגאב"ד זצ"ל בשו"ת מנחת יצחק בכמה מקומות והמה בחלק ח' סי' קכ"ז הביא דברי אהלי שם (כלל ב' אות כ"ג) שדעתו דאם נשתקע שמו הראשון וקנה לו שם חדש הרי הכתובה כמאן דליתא ואע"פ שנודע דהעולם לא נזהרו בזה לכתוב כתובה אחריתי אם השם הנכתב בכתובה נשתקע וכתב שבח"ז סי' קי"ז כתב דיש ללמוד זכות עליהם דל"ה כמו בלא כתובה דאפשר להביא עדים שהי' שמה מקדמת דנא בשעת כתיבת הכתובה ומ"מ מסיק דבודאי נכון להמדקדק לעשות כדינא לכתחלה, ועוד כ' בח"ז דאם כותב גם שם שהכל קורין בדמתקריא בודאי עושה כהלכה אלא שאין כן המנהג אבל בודאי אין לכתוב את שם העריסה והשם שהכל קורין אותו ביחד כגון איטא ריזל שושנה, בדלא מתקריא ביניהם, שלא הוי לא שם העריסה ולא השם שהכל קורין – ועי' בשו"ת מנח"י ח"י (סי' קל"ב) האריך הרבה בענין זה, וכתב שם דצריך לכתוב כתובה אחרת ולא סגי לתקן כתובה הראשונה ופסק כן עפ"י הנחלת שבעה (סי' ג' אות י"ז) ועזר מקודש סי' ס"ו סע' י' שאין עושין קיומים ותלויות בכתובות רק כותבין כתובה חדשה – אלא דיש לפנינו עוד שני פרטים שהעיר שם אשר קשה אותם לקיימם א' דאם שינו שם להחתן או להכלה אין לכתוב כתובה חדשה עד שיחזק שלשים יום בשם זה ופסק כן עפ"י שו"ת הרא"ש כלל ט"ו ס"ד וגט פשוט סי' קכ"ט סקצ"ג עכ"ד אלא דיש לצדד בזה עפ"י מה שהאריך בשו"ת מהרש"ם (ח"ג סי' רפ"ו) דאע"ג דבעינן בשינוי שם שיוחזק ל' יום והביא דברי שו"ת שב יעקב סי' ל"ג דס"ל דהוחזק שמו בפני עשרה הוי מפורסם וכדאי' בב"ב קמ"ב ע"ב ואע"ג דבשו"ת חא"ש סי' קס"ז חלק עליו כתב כמה סברות להקל דנראה דהא דבעינן שיתחזק ל' יום היינו היכי דיש לחוש שמא בדעתו לחזור בו אבל בשינוי שם ע"י חולי שידוע שמתכוין בשם זה א"צ ל' יום וכה"ג מצינו בדין יושבי העיר דאם דעתו להשתקע נקרא מיד מיושבי העיר ודינו כבני העיר לכל דבר, וגם (בסי' ס"ג) הביא כמה צדדים וה' דברי שו"ת ח"ס (ח"ו סי' מ"א) דסגי בפירסום פ"א ברבים – עוד כתב בשו"ת מנחת יצחק (שם) שצריך לכתוב כתובה חדשה ובמקום שכתבו דאשתכח טעותא יכתבו שהוסיפו לה על שמה, דבר זה צ"ע עוד לעיין ולסדר לשון הכתובה כזה, ואסיים דברי בברכה שלא יצא תקלה ע"י ואך טוב וחסד ירדפוהו כל הימים וח"ש

לראש העמוד


הרב אברהם אזדאבא
חבר הבד"צ דק"ק קראון היטטס

ב"ה. יום ב' כ"ב שבט תשנ"ה.
אפריון נמטייה (סוף ב"מ, ראה רש"י וערוך שם) להאי גברא יקירא וחשיבא בנש"ק הרה"ח הרה"ג הרב שמחה אברהם הלוי אשלג שליט"א, הולך ונוסע ממקום למקום בטילטולא דגברא הקשה (כתובות כח, א) להורות לפניו הל' כתובות כדי שלא קלה בעיניו וכו' ומרובה מדה טובה "ומוקרין וזנין ומפרנסין לנשיהון בקושטא" כחא דשטרא עדיף ומעלין משטרות ליוחסין. כדי למנוע מהרבה בנ"י שלא ידעו שאין להם כתובות כשרות כדת וכדין, כדת משה וישראל ע"י חופה וקידושין וכתובה וכדין דאסור לבר ישראל לשהוי' עם אנתתי' בלא כתובה. וה' יצליח דרכו את הדרך אשר ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון.
הראה לי מתוך תכריך של שטרות כמה כתובות פסולות לגמרי שיצאו מתחת רבנים שיש להם חזקת חבר שאינו מוציא מתחת ידו דבר שאינו מתוקן. ויש להמליץ למצב זו מטעם שאין כתובה בלי תגרא ושלא לבייש מזרזין כניסתה לחופה (ראה שו"ת הרמ"א סי' קכ"ה). לכן עצה היעוצה שמסדר – קידושין יכין מבעוד יום או יומיים ואז יקום ויכול לעמוד על משענת קנה של סופרים בדקדוקי שמות שלפעמים רבות בעי בירור שמות וכינויהם.
ד/והיות שמבואר בספרים שזהו סגולה לשלום בית ולבריאות נכונה וכו' לכן נחיצות הדבר שיהיו הרבנים עומדים על המשמר להזהיר גדולים על הקטנים (בהעדר ידיעה) להזהר בכתיבת הכתובה שיהא בלי פיקפוק ויתקיים בנו "שלום רב לאוהבי תורתיך ואין למו מכשול".
בברכת הצלחה בתיקון בתי-ישראל ונזכה כולנו לבית הגדול והקדוש בית השלישי שיבנה ע"י משיח צדקנו בב"א,
נאום

לראש העמוד


הרב אלימלך אשכנזי
אב"ד מעלבארן חופ"ק חוות דעת

ברוקלין יצ"ו
איקלע לאתרין מע"כ הרה"ג המפורסם חו"נ פאר היחס מאד נעלה וכו' כש"ת רבי שמחה אברהם הלוי אשלג שליט"א נשיא מוסדות עטרת התלמוד בעיה"ק בני ברק, בקרנו והראה לי שטרי כתובות שיצאו מתחת ידי מסדרי קדושין שיש בהם חששות מרובות, ונבהלתי למצוא ביניהם כתובות שפסולין ממש.
והרי כידוע שבענינים אלו מלבד צורך קיום ההלכות בטיב קדושין כדבעי למהוי, חמור הדבר ויש לתלות כל מיני עגמנ"פ וצרות ח"ו בגרמא דלהון השם ישמרנו. לזאת דבר גדול עושה בזה הרה"ג הנ"ל שליט"א שלקח על עצמו המשימה החשובה בתיקון כתובות ולעורר על כך לזכות את הרבים להביא ברכה בבתי ישראל בואו ונחזיק לו טובה וחפץ ה' בידו יצליח. דברי המצפה להרמת קרן התורה והדת וישועות ישראל בב"א
וע"ז בעה"ח עש"ק ויקהל כ"ד אדר א' תשנ"ה לפ"ק

לראש העמוד


הרב רפאל בלום
ראב"ד דק"ק קאשוי יע"א

בעדפארד היללס, ניו יארק יע"א
ב"ה יום ד' לס' אז ישיר ישראל תשנ"ד לפ"ק
איגלע לאתרין הרה"צ המפואר מפורסם לשם מו"ה שמחה אברהם הלוי אשלג שליט"א מבני ברק יע"א, נשיא מוסדות מהרי"ל אשלג ועטרת התלמוד, ובידו כתבים מרבנים גאונים שליט"א כל פעולותיו הכבירות ממה שמקובל בידו מאביו הרב הצדיק זצ"ל, בעיקר בענין הכתובת אשר נכתבו בלא שום השגתה, ועוד שאר חסונות והרה"צ מוכ"ז קיבל מאביו הצדיק ז"ל לעורר על זה בכל מקום, כי ממש כל בנין הבית נבנה על הכתובה וכמה מעשיות נפלאות שהעידו הגדולים שנעשו על ידי שתקנו הכתובה בכל דקדוק ודקדוק כי נפשות רבות בגופם ושאר עניינים טובים שהשיגו ישועת ה' על כן אבקש מכל ידידינו הרבנים החשובים, לשום עין ולתקן לעורר ללמוד ההלכות ולא להניח כתיבת כתובות רק על ידי יודעים ונאמנים ולזרז בזה כ"א ואחד להביא ברכה לכל בית ישראל ויותר ממה שכתבתי כאן נכתב ונרשם היטב בכתבי הרבנים הגדולים מאה"ק הי"ו – ה' הטוב ירחם עלינו בתוכ"י בכל מיני ישועות ברו"ג ונזכה לגאולה השלימה בקרוב בעה"י אכי"ר.

לראש העמוד


הרב שמואל ברנבוים

פ. בא יום ד לסדר ולכו עבדו את ה' וכו'
איקלע לאתרן כבוד הרה"ג ר' שמחה אשלג מארץ הקדושה, ובידו תכריך שטרי כתובות מארץ ומחוץ לארץ שהיו כתובים בפסול גמור וכן הרבה שצריכים תיקון. והרב הנ"ל עוסק בכל לבו ונפשו בתיקון הכתובות וספר לפני כמה מעשים נוראים שהיו בכמה משפחות צרות ועינויים ובדקו בכתובות ומצאו טעויות רבות ולאחר תיקון הדברים נתרפא המשפחה כולה וראו בעליל שאך דבר זה הי" בעוכרם.
לכן נכון הדבר שהמסדרי הקידושין ידקדקו דקדוק אחר דקדוק בכתיבת הכתובה שאין זה רק שטר ממון כי אם בסיס המשפחה. ותחזקנה ידי הרב הנ"ל לתקן העוות הנעשה כבר ובזה ישמע בבתי ישראל רק ששון ושמחה.

לראש העמוד


הרב צבי מאיר גינזבערג
מנהל אגודת הרבנים דארה"ב וקנדה

בס"ד
הנה בא לפנינו הרה"צ המפורסם לשם ולתהלה ה"ה כמוה"ר הרה"ג ר' שמחה אברהם הלוי אשלג שליט"א נשיא מוסדות מוהרי"ל אשלג עטרת התלמוד מבני ברק והראה לנו כו"כ מכתבים מרבנים מובהקים שליט"א מארץ ומחו"ל המעידים על עבודתו הפורי' ועל פעולותיו בנוגע לכתובות שע"י שנכתבו הרבה כתובות ע"י אנשים שאינם יודעים בטיב גיטין וקידושין היו כתובים בפסולים, הן פה והן בארץ ובשאר ארצות. ראיתי הרבה כתובות שהן פסולים אפי' בדיעבד וכבר איתמחי האי גברא לתקנם כראוי.
ידועים דברי המהרש"ל בתשובה שנדפס בשו"ת הרמ"א סי' ו' שכתב: וכתבו תשובות הקדמונות כשתסתפק בשם מן השמות איך לכתוב בגט מלא או חסר או בסופו אלף או הא תוכל לסמוך על כתבים הראשונים של החכמים אפילו באגרת שלומים ומוקמינן אחזקתייהו שדקדקו אחר האמת. עכ"ל. ועאכו"כ שצריך לדקדק בכתובה אפי' אם כשרה שלא יבא ח"ו לשינוי שם.
לכן ידי תכון עמו שחויב מוטל לעורר את הרבנים בכל מקום שהם שיזהרו שהכותבי כתובות ידקדקו ביותר בכתיבת הכתובות שלא תצא ח"ו תקלה מתח"י ולעמוד לימין הרה"צ הנ"ל בעבודתו הק'.
עי' בנחלת שבעה סי' י"ב ס"ק ט"ז ויש לדקדק בכתובה בכל דבר שמדקדקים בגט וכו'. ועי' באהלי שם כלל ב' ס"ק כ"ג אם נשתקע שמו או שמה צריכים ליזהר לכתוב לה כתובה חדשה כשם שנתחדש. והרבה מחמירים אפי' אם הוסיפו שם משום רפואה לכתוב כתובה אחרת.
אמרו חז"ל דליכא כתובה דלא רמו בה תיגרא, ור"י ענגיל בגליוני הש"ס שם הביא משו"ת מהר"י ברונא שלכן מתענין החו"כ ביום חופתן כדי לבטל את התיגרא.
לכן מחויבין ליזהר בכתובה במאוד כדי שלא יבא למכשול, ובזכות זה ישמור השם בתי ישראל מכל רע וישרה שלו' בבתי ישראל בכל מקום שהם.
וע"ז באעה"ח ביום מוצש"ק פ' וארא ער"ח שבט תשנ"ה לפ"ק לפ' "ולכל בני ישראל הי' אור במושבתם".

לראש העמוד


הרב שלום יהודה גראס
אבדק"ק האלמין

ברוקלין נוא יארק יע"א
בס"ד ג' תמוז תדש"ן לפ"ק
היום הזה בשורה הוא לנו שאקלע לאתרן האי גברא רבה ויקר רוח בנש"ק הגאון הצ' המפו' רבי שמחה אשלג שליט"א מב"ב, אשר ידעתי שמעתי וראיתי פעולותיו ומעשיו הכבירים בעניני תיקון הכתובות הפסולות אשר הרבה פעמים הוא פסול מעיקרו כמו שראיתי הרבה כתובות שהם פסולים מדאורייתא מפני שיש בהם טעותים בשמות החתן או הכלה או בשמות האבות או בזמן השבוע או חודש דאין מועיל תיקון כלל לקיים אותה בסוף רק "לכתוב כתובה אחרת כמבואר בנחלת שבעה (סי' ג' אית י"ז) בשם מהר"ם מינץ סי' ק"ט עיי"ש, והנ"ל כדר בלא כתובה שאסרו חז"ל אפילו להתייחד עם הכלה קודם שיכתוב לה כתובה.
והנה כבר אתמחי גברא ע"י ידידי הגאון הגדול מוהר"ר שמואל הלוי וואזנער שליט"א מב"ב, ולכן אני מצטרף בצירופא דרבנן ואמינא לפעלא טבא יישר כוחו וחילו שמעורר הרבנים ומורי הוראות ולכל העוסקים בענינים אלו שהוא ענין שהזהירו חז"ל עליו שמי שלא יודע בטיבה לא יהא לו עסק עמה, וראוי להתחשב בדבריו כדברי חכם וגדול בתורה וביראה.
הרבה פעמים כשבאו אלי זוג צעיר או זקנים בענין לעשות שלום בית אמרתי להם אחרי שחקרתי על שמותיהם שהי' לפי ראות עני טוב להזוג, בקשתי מהם לראות הכתובה שלהם, וראיתי הרבה מהם פסולים מעיקרו והי' ג"כ הרבה מחקים שלא קיימו (והרבה מחקו עם "ווייט אוי'ט" בלע"ז שזה איסור גמור) ועי' בתוס' פ' ג"פ דף ס"ג ע"ב ד"ה איבעיא להו, ועי' שו"ע חו"מ סי' מ"ד סעי' ד' עיי"ש. ואחר ששלחתי אותם אצל בי"ד לכתוב כתובה חדשה הצליחו ב"ה.
וראיתי כתובה מאחד שכ' אלפים כתובות והכתב שלו הוא נורא ואיום (עי' שו"ע חו"מ סי' מ"ב, שבט בנימין סי' ד"ש) ואחר שראיתי הכתובה וידעתי כבר הצרות ר"ל שהי' בבית הזה שהי' להם הכתובה הנ"ל, נזכרתי שאני מכיר כמה אנשים שהכותב הזה כתב להם, ולאחד יש לו בית מלא ילדים וכ' מהם חולים ר"ל והאשה והבעל ג"כ חולים, והמשפחה השני' ג"כ עם בעיות גדולות מאוד וכמה ילדים חולים ר"ל, הש"י. ובספר אפרקסתא דעניא (סי' פ"א) כתב: ושמעתי בשם הגה"צ מנאסד זצ"ל, שהי' מדקדק מאוד בכתובות, ואף גם זאת עשה שאם בא לפניו זוג שלא הי' ביניהם שלום בית – צוה להביא לו הכתובה לבדוק אותה, כי קבלה בידו שקלקול בכתובה גורם לקלקול השלום ר"ל.
ושמעתי מאבדק"ק מקאפיש ז"ל שסיפר שפ"א בא אליו ת"ח גדול עם בנו שכבר הי' בן 28 שנים ושפך לפניו צערו שלא הולך לו שידוך ל"ע, אמר הרב ז"ל שיביאו לו תיכף הכתובה ומצא בו פסול, וכתב לו כתובה חדשה, ועד חודש ימים נעשה חתן. ועוד סיפר שהכיר הרבה גדולי ישראל שלא כתבו כתובה כהלכתה, והאנשים שהביאו אליו הכתובה ולאחר ששמעו שהכתובה פסולה השתוממו איך יכול להיות שגדולים אלו שידעו ש"ס וד"ח שו"ע לא ידעו לכתוב כתובה כראוי.
קולי קולי אקרא לכל הרבנים והמנהיגים ועוסקי ציבור שיפרסמו ברבים המכשול הגדול הלזו שלדאבוננו הרב מאות ואלפים מישראל נתונים בצרה ר"ל עבור קלקול הזה ולקיים החז"ל "כל המקיים נפש אחת מישראל כאלו קיים עולם מלא". וראה בשבת (נד,קיט.) שחורבן ירושלים היה על שלא הוכיחו זה את זה, וראה ב"מ ל. שאפילו תלמיד לרב חייב להוכיח אפילו מאה פעמים, ובסנהדרין כ"ח. "וכשלו איש באחיו איש בעון אחיו, מלמד שכולם ערבים זה לזה, והוא שהי' בידם למחות בזוה"ק ח"ג דף מ"ו עיי"ש.
ואשרי חלקם של אותם הנטפלים למצוה רבה הלזו של הצלת עם ישראל ואלקי אברהם יהי' בעזרם, שכלנו יחד נזכה במהרה לראות בישועתן של ישראל ולנחמת ציון וירושלים, ונזכה לשמוע בקרוב רגלי מבשר טוב ומשמיע ישועה בביג"צ בב"א.
וע"ז באעה"ח יום הנ"ל

לראש העמוד


הרב שלמה הכהן גראס
דומ"ץ דק"ק מחזיקי הדת דחסידי בעלזא בארא פארק

גם אני מצטרף לקריאת הרבנים שליט"א לעורר את אחינו בני ישראל שכל אחד צריך לברר בתוך ביתו שהכתובה קיימת ושהוא כשרה, כי המכשלה מצוי' מאוד הן שנאבדה הכתובה או קריעה או פסולה בחסר ויתור וכיוצ"ב, והרי איסור חמור לדור בלי כתובה

לראש העמוד


הרב יוסף משה גרינוואלד
רב דקהל ערוגת הבשם

בס"ד
משמיא קא זכיא להרה"צ בנש"ק הרב שמחה אברהם הלוי אשלג שליט"א ומקום הניחו לי אבותיו להתגדר בו לעורר את אחינו בני ישראל בכל מקומות מושבותיהם על ענין הכתובות שלפעמים נכתבו בלא יודעים בפסילות וכבר איתמחא גברא מהרבה רבנים וגדולים ע"ז, ע"כ נכון לכ"א לבדוק את כתובתו, ובפרט כמו שנודע שתלוים הרבה עניני סגוליות לטובה בהכתובה אם הוא בסדר ובכשרות וע"כ נחזיק טובה לו שזכה לתקן הרבה כתובות ולעורר את הרבים על תיקן ענין זה
ויה"ר שמשמיא יתעורר רחמים וחסדים על כל כלל ישראל ונזכה במהרה לביאג"צ בב"א

לראש העמוד


הרב פנחס הירשפרונג

כ"ה טבת תשנ"ה לפ"ק פה מאנטרעאל וע"א
כבוד הרה"צ האדמו"ר בנש"ק רבי שמחה אברהם הלוי אשלג שליט"א הראה לי כמה וכמה כתובות ממקומות רבים בעולם שנכתבו בפסולים גמורים וכפי שידוע שכתובה צריך מאד לדקדק בה שמי שאינו בקי בזה לא יהא לו עסק עמהן, ובפרט שהוכח בפועל שפגם בכתובה גורם פגמים בבתים רבים מישראל לכן ידי תכון עמו לגדור גדר ולעמוד בפרץ וכן לעורר את רבני ישראל כותבי הכתובות שידקדקו ביותר בכתיבת הכתובות שלא תצא תקלה מתחת ידיהם וברכה תשרה בבתי ישראל בבריות גופא ונהורא מעליא

לראש העמוד


הרב אהרן זליג הלוי עפשטיין
ראש ישיבת שער התורה גרודנה

הרה"ג הצ' ר' שמחה אברהם אשלג לשיט"א הראה לי תכריך של כתובות שנכתבו עי' מסדרי קדושין בארץ ובתפוצות ושרובן נכתבו שלא בדקדוק הראוי ע"פ הדין בכתיבת כתובה ומהן גם כאלה שנכתבו בקלות ראש גמורה והרה"צ הנ"ל קבל על עצמו המשימה לעורר לבם של מסדרי הקדושין על המכשלה הזאת, ועל איסורים חמורים בחיי האישות הנגרמים מתוך חוסר ידיעה ברורה בכתיבת הכתובה, ובפרט, שכפי המקובל הרי כתובה שנכתבה שלא בדיוק עלולה לגרום ח"ו אסון בחיי המשפחה וכבר שבחוהו גדולי ישראל של מפעל זה. והנני, כיהודה ועוד לקרא לעודדו ולחזקו שחפץ ה' בידו יצליח

לראש העמוד


הרב אפרים פישל הערשקאויטש
אב"ד דק"ק האליין יע"א

כעת בברוקלין, נ.י.
ב"ה בעזהשי"ת
במשפטי הכתובה בשו"ת מהר"ם מינען סי' קט כתב דאם יש בכתובה מחק או גרר או העברת קולמוס צריך לקיימן קודם שטת הכל שריר וקים, וכתב שם אפי' טישטוש צריך קיום
וכתב בשם מהר"ם היכא דטעה הסופר בכתובה בזמן השנים או בשבוע או בחדש או בשם החתן והכלה או בשמות האבות שאין תקנה לכתוב אותם לא על המחק או על הגרר ולקיים אותו בסוף הכתובה לפני וקנינא דאין מועיל תקון כלל אך לכתוב כתובה אחרת. וכ"כ האגודה כתובות פ"ב סי' כ"ז.
לכן כל כתובה שיש בה איזה מחק או גרר או העברת קולמוס או טישטוש ולא מקיים כהלכתו צריך הבעל לכתוב כתובה אחרת.
וכתב בתשובות מסומניות לס' משפטים סי' סב בכתובה שחסר בה ממנא דכשר חסר הב' אותיות "דכ" דיש לכתוב כתובה אחרת, מידי דהוה אס"ת דס"ת שחסר בה אפילו אות אחת פסול, ועי' רמ"א חו"מ סי' נב ובביאור הגר"א שם.
לכן אפריון נמטיה להרה"צ המפורסם לשם ולתהלה מעוז ומגדול מוה"ר שמחה אברהם אשלג שליט"א מבני ברק יצ"ו נשיא מוסדות מהרי"ל אשלג ועטרת התלמוד שזכה מן השמים לזכות הרבים שיהא להם כתובות העשויין בדקדוק כמו שתיקנו חז"ל ובזכות נשואים וכתובות כהלכתן יהי רצון מלפני אדון כל שנזכה בב"י לחמשה קולות ולהשמע בחוצות ירושלים קול רנה ושמחה בבנין אפריון ולביאת משיח ב"ד בב"א
הכו"ח א' פקודי תשנ"ה לפ"ק ברוקלין יע"א

לראש העמוד


הרב שמואל הלוי ואזנר
רב אב"ד ור"מ זכרון מאיר

בני ברק ב"ה, יום אור ליום ה' תרומה תש"ן לפ"ק
כבוד הרב המפואר ויקר רוח בנן של קדושים הרב הגאון רבי שמחה אשלג שליט"א מפ"ק הראה לי כמה וכמה כתובות שהביא אתו מחו"ל ומפה בארץ הקודש שהיו כתובים בפסולים גמורים והצדק עם כבוד הרב הותיק הנזכר לעיל שצריך להחליפם בחדשים וזה אחד מתיקון ושמירת הבית וכמו כן למי שהוחלף שמות לו או לאשתו שצריך להחליף גם כן את הכתובה וכן ראוי לעשות.
והקב"ה ישמור בתי ישראל מכל רע
ע"ז בעה"ח מצפה לרחמי ה'

לראש העמוד


הרב חיים יוסף דוד ווייס
דומ"ץ קהל יטב לב דסאטמאר אנטווערפען יצ"ו

האמת ניתן ליכתב, והנה מפורש באהע"ז (סי' ס"ו ס"א) דאסור להשהות אשתו שעה אחת בלי כתובה, וכמה פעמים לפני החופה שזמנו בהול, טועין בכתיבת הכתובה ומגיהין ומוסיפין, בלי לברר ההלכה אי בעי קיום, ואם נפסלה מחמת דמצוי לזיופי וכו', ונחזיק טיבותא להאי צדיקא חסידא ופרישא כש"ת מורה"ר שמחה אשלג שליט"א, והרבה איזן ותיקן להחליף כתובות הפסולות, ולהסיר מכשול מבתי בנ"י, שלא ידורו באיסור כל ימיהם, ואמינא לפעלא טבא תחזקנה ידכם אחזוקו ואשריו עובדא ידענא לפני חופתי אשר המסדר קודושין הי' מו"ר הגה"צ מריסקווא זצ"ל בעהמ"ס אורחות המשפטים ומצא כתוב בכתובה בשני בשבת בשני, ולא רצה למוחקו בשום אופן וצו' להביא כתובה אחרת, והמתינו עד בוש, ולא קם ולא זע עד שנעשה מתחלה כתקונה
בעה"ח א' לסדר צו תשנ"ה לפ"ק

לראש העמוד


הרב שלום הכהן ווייס
רב בית המדרש "בית שלמה"

בעז"ה, יום ה' לס' ואזכור את בריתי תשנ"ה לפ"ק ברוקלין יצ"ו גם ידי יד כהה תכון עם מע"כ הרה"צ המפורסם בשם טוב בנש"ק רבי שמחה אברהם הלוי אשלג שליט"א נשיא מוסדות מוהרי"ל אשלג עטרת התלמוד מבני ברק אשר עוסק בדבר גדול בענין כשרות הכתובות אשר יסוד הבית נבנית עליו ומשמים קזכו לי' לפעול ישועות גדולות ונצורות ולרפא לבבות נשברות, והאי עלמא כבי הילולא דמיא שמפזרין תועפות הון על הידור השמחה ביתר שאת אבל מזניחין העיקר לדקדק באותיות הכתובה. אותיות שבהם נבראו שמים וארץ ואינם יודעים כי בנפשם הוא ע"כ נבוא ונחזק טובה להרה"צ הנ"ל שתפס אומנות אבותיו בידו להשתדל בכל עוז להסיר מכשול מקרב אח"בי הי"ו ותיקון גדול עשה בעמיו והשי"ת יהא בעזרו לזכות את הרבים ומגלגלין זכות ע"י זכאי כי"ב
הכו"ח בברכה משולשת בידידות נאמנה

לראש העמוד


הרב אהרן וויעדער
מ' אב"ד לינץ יצ"ו דומ"צ דקהל קלויזענבורג ברוקלין, נ. י.

ב"ה תחזקנה ידי אומן מפליא, בתקנת בתי ישראל, ה"ה הרה"צ המפורסם הרה"ג ר' שמחה אשלג שליט"א מעיה"ק בני ברק תובב"א, נשיא מוסדות מהרי"ל אשלג, ועטרת התלמוד, במעשיו הכבירים, להגיה ולתקן הכתובות הפסולות, ועיני בס' שלחן העזר סי' ח' שכתב שם וז"ל באות ג' עמך אה"ע סי' ס"ו ענין חומר הכתובה וכו' ואני הגבר ראו עיני וכו' ולא יאומן כי יסופר הטעותים והפסולות אשר נעשו בתורף הכתובה וכו' והוצרכתי להזוג כתובה חדשה, שהחסרון ברב הגליל שלו ולולי כבודו הגדול היה מצוה לפרסם עכ"ל, והרה"צ מהרש"א הנ"ל הראה לו כמה כתובות בטעותים וידוע לכל כמה כוחות השקיע אדמו"ר הגה"ק מצאנז קלויזענבורג זצ"ל זי"ע וע"כ, שתהי' הכתובה נעשית על צר יותר טוב בלי שום פקפוק וגמגום, לכן דבר גדול עושה כת"ה בתיקון ענינים אלו, ויעזור השי"ת שיוכל להפיק זממו הטוב וימצא ברכה במעשה ידיו, שהם לשם ולתפארת, וזכות הרבים תלוי בו, ובודאי השי"ת יהי' בעוזרו בזכות אבוה"ק,
בעה"ח יום ה' לס' ולקחתי אתכם לי לעם
תשנ"ה לפ"ק ברוקלין יצ"ו

לראש העמוד


הרב מאיר מאזוז שליט"א
ראש ישיבת "כסא רחמים" ספרדית

ה מ ל צ ה
אני ממליץ בזה ומצטרף לחתימות מרנן הגאונים התומכים בידי הרב הצדיק בנם של קדושים הרה"ג רבי שמחה אברהם הלוי אשלג שליט"א, שהתעורר לבדוק מאות כתובות בארץ ובחו"ל ומצה בהם שגיאות ומחקים מרובים הפוסלים גם בדיעבד ללא קיום בשולי הכתובה כדין. ואע"פ שכתב הגאון ר' יוסף דוד זצ"ל משאלוניקי בשו"ת בית דוד (האה"ע סי' מ"א) שנוהגים לקיים מחק בכתובה בין בתאריך הכתובה ובין בשמות ודלא כמהר"ם מינץ שהצריך לכתוב כתובה אחרת דסברא יחידאה היא ע"ש, הנה בנחלת שבעה הארוך והקצר (סימן ג' אות ז') נקיט לחומרא כמהר"ם מינץ, וכן נהגו אחינו האשכנזים, ואפילו לדידן הנה רבו הכתובות שראיתי מלאות מחקים בשם המדינה מאמריקה הצפונית לצרפת הדרומית ותאריך השנה משש מאות לשבע מאות ובלבולים בשמות החתן והכלה ללא שום קיום, ונעשה מילוי הכתובה כחוכא ואיטלולא ונערים יתקלסו בם בעוונותינו הרבים. ולכן אף ידי תיכון עמו לתקן כל מה שצריך תיקון וכתורה ייעשה . ומכל מקום טוב להתיעץ תמיד עם מרא דאתרא מורה הוראה מומחה ובקיא בניסוח הכתובה אם צריך לכתוב שנית, וכן בענין הוספת שמות לחתן ולכלה וכדומה שהם דברים התלויים באשלי רברבי וטובים השנים מן האחד .

והשם יתברך יהיה בעזרו ובעזרנו שלא תצא תקלה מתחת ידינו אמן כן יהי רצון

המצפה לגאולה השלמה

לראש העמוד


הרב יעקב יצחק נימאנן
רב בביהמד"ר חסידי בעלזא ומחזיקי הדת מאנטרעא-ל,

ביקר אותי כבוד הרה"צ המפורסם מגזע אראלים הרה"ג רבי שמחה אשלג שליט"א מעיר הקודש בני ברק יצ"ו, והראה לפני מה שזכה לתקן כמה כתובות ועי"ז להציל את האנשים ממכשולות גדולות בשטח זה, וכן העידו כמה גדולי התורה שמשמיא קא זכו לי' למע"כ הרה"צ הנ"ל לגדור גדר ולע-מוד בפרץ, כן יעזור השי"ת שיזכה עוד הרבה לתקן מה שצריך לתקן בענינים אלו, ולהיטב מצב בתי ישראל לחיי נחת ולהרחבת הדעת דקדושה אכי"ר,
וע"ז באעה"ח יום ד' כ"ה טבת תשנ"ה לפ"ק

לראש העמוד


הרב שלמה משה עמאר
הראשון לציון הרב הראשי לישראל

בס"ד, א' אדר, תשס"ד 5-411 / ס"ד
הנה כבוד מעלת הרב הגאון הצדיק בנן של קדושים כמוהר"ר ר' שמחה אברהם הלוי אשלג שליט"א מעה"ק בני ברק ת"ו, עוסק בבדיקת כתובות, אחר שמצא כתובות פסולות שנכתבו בחוסר תשומת לב, ואח"כ מחקו ותיקנו בלי קיום, ועוד כהנה וכהנה.
והרב הנ"ל שליט"א מתקן וגם מעורר על זה בחכמה ובתבונה, וזכות הרבים תלויה בו.
וכבר ראיתי לרבנים גדולים ומובהקים שתומכים במעלת הרב שליט"א ובמעשיו ובודאי שגם התיקון דורש זהירות מירבית וכמו שצריך להזהר שלא לכתוב עם טעויות ומחיקות, כך צריך זהירות בתיקונים שיהיו עפ"י דין וצדק, וצריך לזה ישוב הדעת ותשועה ברוב יועץ.
ויה"ר שזכות אבותיו תעמוד לו שלא תבא לידו תקלה, לא קטנה ולא גדולה, וכל אשר יעשה יצליח. בבריות גופא ונהורא מעליא, וסייעתא דשמיא ושלמא רבה מן שמיא, וחיים עד העולם.

לראש העמוד


הרב אברהם פאם

בס"ד ר"ח שבט תשנ"ה
הנה הרה"ג מוהר"ר שמחה אברהם הלוי אשלג שליט"א כבדני בביקור אצלי והראה לי כמה כתובות מכמה מקומות שנכתבו ע"י מסדרי קדושין, ויש מהן שלא כהלכה מחסרון ידיעה או מחסרון השגחה, ויש שהיו כשרות ע"פ דין מ"מ לא נכתבו כהוגן בדקדוק הראוי. וגם סיפר לי כמה עובדות איך שטעות בכתוב גרמה לכך שהזווג לא עלה יפה, וכאשר חזרו וכתבו כתובה אחרת מתוקנת בלי פגם נשתנה המצב לטובה.
ע"כ בא לעורר לכותבי כתובות שידקדקו היטב בכתיבתן שתהא כהלכה וכתיקונה. וכבר ראיתי מכתבי המלצה מגדולי תורה בארץ ובחו"ל שהסכימו שראוי לעורר על זה.
ובכן גם אני הולך בעקבותיהם, ומברכו שיצליח במפעל זה ויזכה להרבות אושר ונועם ברכה והצלחה בבתי בית ישרא'.

לראש העמוד


הרב גבריאל ציננער
רב ומח"ס "נטעי גבריאל" ברוקלין, נ.י.

בס"ד יום ה' פרשת וארא תשנ"ה לפ"ק
באו ונחזיק טובה לכבוד הרה"צ המפואר איש חמודות מזכה את הרבים הרב שמחה אברהם הלוי אשלג שליט"א נשיא מוסדות עטרת התלמיד בני ברק ת"ו שעוסק בתיקוני כתובות, והראה לי כמה כתובות שיש בינהם פסולים גמורים הן מחמת שינוי השמות והן מחמת העברת קולמסא אחרי שעשו טעויות, והרב הנ"ל עוסק בתיקונים לתקנם כראוי, וכבר איתמחי גברא וגם גדולי ארה"ק מעידין עליו שעושה גדולות ונצורות, לכן באתי להיות נטפל לעושי מצוה לעורר אחב"י על גודל המכשולים שנמצאו בכתובות וכדאי לכל אחד לעיין בכתובה שלו האם נכתב כראוי. וכבר הארכתי בהקדמה לספרי נטעי גבריאל על הלכות נשואין ח"א שאחד מעיקר הסיבות שמביאים לידי מכשולות הוא שהמסדר קידושין בא סמוך לחופה ואין לו פנאי לעיין ולדייק כראוי, ומדחיק בכמה קילות כאשר אין לו עוד כתובות תחת ידו, ועי"ז עושה העברת קולמוס ושאר פסולות כהנה וכהנה.
לכן מצוה להחזיר עטרה ליושנה שכל מסדר קידושין יקח הכתובה לפני החתונה לביתו לעיין בו ולסדר השמות והכתובה אם נכתב כראוי ועי"ז ינצל מכמה מכשולות.
ומבואר בספר פחד יצחק ועוד ספרים שתיקוני ושמירת והצלחת הבית תלוי בכתובה לכן יזהרו בזה.
הכותב למען טובת הכלל

לראש העמוד


הרב שלום קרויז
אב"ד דק"ק אודווארי

כעת הרב בביהמ"ד בית ישעי' מח"ס שו"ת דברי שלום ד"ח ושאר ספרים עה"ת וסוגיות

בס"ד יום ג' חקת התורה תשנ"ד לפ"ק
הן בא אלי כבוד הרב הצ' המפואר לשול"ת הרה"ג רבי שמחה אברהם הלוי אשלג שליט"א נשיא מוסדות מוהרי"ל אשלג – עטרת התלמוד מבני ברק ובידו כתבים מרבנים גדולים מא"י ובו הם מפארים ומהללים את מעשיו הכבירים של הה"צ הנ"ל אשר מקובל בידו מאביו הרה"צ המפורסם זצ"ל דהרבה פלאות אשר נעשה ע"י שתקנו הכתובה, לכן כאשר אביו הרה"צ ז"ל צוה אותו שיעורר את אחינו בנ"י שיחוסו על עצמם ועל בני ביתם לדקדק מאוד שהכתובה שלהם יהא כשר בתכלית הכשרות, וזה יביא בעזהי"ת ברכה והצלחה לביתם בהרבה דברים לכן ביקש ממני הקטן שאבוא במכתב לעורר שכ"א יזרז להביא את הכתובות שלהם אל הרב הבקי בדיני כתובות, כדין וכהלכהו בשמות האנשים ונשים וכו' ואם יתוקן בטוב, יגרום לטוב ויראה פלאות בעהי"ת.
הכותב למען טובת הכלל והפרט

לראש העמוד


הרב עוזי שוויצה
הרב הראשי לכפר יונה

טו"ב שבט תשנ"ה
זאת לראיה ולפרסומא חזיתי איש רב פעלים לכבודה של תורה ה"ה ידידי ומכובדי הגה"צ הרב שמחה אברהם הלוי אשלג שליט"א נשיא מוסדות מוהרי"ל אשלג – עטרת התלמוד בבני ברק, ע"ש סבו הדגול שר בית הזוהר מו"ר הגה"צ רבי יהודה לייב הלוי אשלג זצוק"ל בעל הסולם המחבר המלכות אל הכתר בהבנת ספר הזוהר, הפועל ללא לאות ומשקיע מאונו ומהונו להרחבת יריעות חן בח"ן ומפיץ את לימוד הקבלה בדרך המסורה לו מאבותיו הקדושים זצוק"ל בתחומי ארה"ק וברחבי העולם.
במסירותו הרבה למען עמנו הנובעת מאהבה לכל או"א מישראל, פועל הגה"צ הרש"א אשלג שליט"א לחיזוק הבית היהודי, להשכנת שלום בין איש לאשתו ולשמירת בריאותם הנפשית והגופנית של בני עם ישראל למשפחותיהם, ע"י בדיקת הכתובות, ובמידת הצורך תיקונן. כך הורו לנו חכמי הסוד כי שלמות הכתובה וצורת כתיבתה היא מסגולות בנין הבית. לכן מקפידים ההולכים לאור הקבלה שלא לכתוב הכתובה באותיות מחוברות, לא לתקן ולא למחוק,
ואף נזהרים שלא להעביר קולמוס המעבה אות אחת כנגד אות אחרת ויש בענין זה רמזים וסודות גדולים. במהלך בדיקות הכתובות התגלו שטרי כתובות שיש בהן שאלות הלכתיות כגון, מחק בשמות החתן והכלה שלדעת המהר"מ מינץ לא מועיל קיום וכן פסק בעל הנחלת שבעה. וכן בענין כתוב שהמודפס בה שם מדינה והחופה מתקיימת במדינה אחרת שלדעת בעל ישועות משה לא ראוי לכתחילה למחוק שם המדינה המודפס או להעביר קולמוס ולכתוב שם המדינה שבה מתקיימת החופה. ואילו בשו"ת מהר"מ מינץ פסק שגם במקרה זה יש לכתוב כתוב האחרת וכך נקט הנחלת שבעה. כן התגלו כתובות שהן פסולות אף בדיעבד, מהן שיש תקונים ללא קיום בסוף הכתובה או טעויות בתאריך, וכן כל סוגי הפסולים שנפסקו בחו"מ סימנים מ"ב–מ"ה בענין שטרי הלואה, ובנחלת שבעה קבע להלכה וכן פסקו רבים שהפוסל בשטרי מלוה פוסל בכתובה. לכן בואו ונחזיק טיבותא להאי גברא יקירא מכובדנו הגה"צ המפורסם רבי שמחה אברהם הלוי אשלג שליט"א הנ"ל הפועל רבות לאפרושי מאיסורא ולהביא ברכה בבתי ישראל, שחפץ ה' בידו יצלח ואך טוב וחסד ירדפוהו כל ימי חייו ויזכה לישב בבית ה' לאורך ימים.
בברכת התורה מוקירו

לראש העמוד


הרב שמואל אליעזר שטרן שליט"א
ר"מ בישיבת חוג חתם סופר ודומ"צ בביד"צ זכרון מאיר

הנה ידעתי מקרוב את פעולותיו ומעשיו הברוכים של כבוד הרב הצדיק המפורסם מגזע אראלים ר"ש הרב הגאון רבי שמחה אשלג שליט"א ובעיקר בנושא תיקון הכתובות אשר פעמים רבות עלה בידו להציל את הנשואים ממכשולות גדולות, בשטח זה אשר הוא עזוב ומוזנח באופן מבהיל ונורא, ומשמיא קא זכו למעלת כבוד הרב הצדיק הנזכר לעיל לגדור גדר ולעמוד בפרץ.

ולראיה באתי על החתום

לראש העמוד


     


חזור לתפריט כתובה כהלכתה

דף הבית | מהנעשה בחצר | פרשת שבוע | גלריית תמונות | הזמנת ספרים | צור קשר
בנית אתרים Yael