אודות  |  מהנעשה בחצר  |  שושלת אשלג  |  שביל הפרדס  |  כתובה כהלכתה  |  מאמרים ושיחות  |  גלרית תמונות  |  הזמנת ספרים  |  היה שותף  |  צור קשר
 

אגרת לבן תורה

בן תורה יקר!

הבט נא וראה את שפיכת הדם היהודי ללא הרף, האם הנך חושב שתוכל להרים ידך השמימה ולצעוק "ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו"? אני מאד מסופק!!! ואוכיח זאת בעזרהשי"ת כדלהלן:

בפרשת שופטים (כ"א א') כתוב: כי ימצא חלל באדמה אשר ה"א נותן לך לא נודע מי הכהו, "ויצאו זקניך ושופטיך" – סנהדרי גדולה (רש"י) - "ומדדו" וגו' - מסבירה הגמ' (סוטה מ"ה.) שאפילו נמצא בעליל (קרוב) לעיר היו מודדין שמצוה לעסוק במדידה, - "וענו ואמרו ידנו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו" וגו', שואל רש"י הק' וכי עלתה על לב שזקני בית דין שופכי דמים הם? ש"הכהנים והזקנים" המיוחדים שבדור, הרגוהו, עד שנצרכים לומר "ידינו לא שפכו וגו'"?

המשנה במסכת מכות דף י"א אומרת, "אימותיהן של כהנים (גדולים) (היו) מספקות להן (לרוצח שישב בערי מקלט) מחי-ה וכסות (מזון ובגדים) כדי שלא יתפללו על בניהן שימותו", שואלת הגמ' וכי קללת חנם תתקבל? מתרצת הגמ', "אמר ההוא סבא מפרקי-ה דרבא שמיע לי, שהי-ה להן להתפלל על בני דורן (שלא ימותו) ולא בקשו" והגמ' במקום, מספרת שארי-ה טרף אדם, ברחוק שלש פרסאות מרבי יהושע בן לוי ולא אישתעי אליהו בהדי-ה תלתא יומי, שואלים: א, מה הקשר בין כהנים גדולים לרבי יהושע בן לוי, ב, אם ארי-ה טרף אדם, למה מגיע עונש לרבי יהושע בן לוי? ההסבר הוא: עהפ"ס "כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו כי מלאך ה' וגו'" דורשים חז"ל שכל ת"ח דינו ככהן, וממילא יש לתלמידי החכמים (הזקנים - הכהנים) לעשות הכל שבני דורן לא ימותו, ואם מתים, האחריות רובצת על גדולי הדור ולומדי התורה, וע"ז הנך יכול לשאול, מדוע?

בפר' בראשית אומר השי"ת "נעשה אדם" שואלים חז"ל מדוע "נעשה" ולא "אעשה", משיבים, שהשי"ת התייעץ עם המלאכים אם לברוא האדם, מלאכי אמת אמרו אל יברא כי כולו שקר, מלאכי שלום אמרו אל יברא כי כולו קטטה, וכן כל קבוצת מלאכים אמרה אל יברא כי העולם יהי-ה הפוך ממידותינו, מלאכי חסד אמרו "עולם חסד יבנה", ועל סמך דבריהם נברא העולם , והיות שלחסד זקוקים לשנים, לנותן ומקבל, לכן השי"ת ברא, צדיקים ורשעים, חכמים וטיפשים, עשירים ועניים בשביל שיטיבו זה עם זה, כלומר שהצדיק יחזיר למוטב את הרשע, שהחכם יחכים הטיפש ושהעשיר יתמוך בעני, ואם יש רשעים בעולם, משמע שהצדיקים לא מלאו שליחותם וע"ז מגיע להם העונש, כפי שהגמ' בב"ק ס' ע"א אומרת: אמר ר"ש בר נחמני א"ר יונתן, "אין פורענות באה לעולם אלא בזמן שהרשעים בעולם ואינה מתחלת אלא מן הצדיקים תחילה" מדוע? התשובה היא, שאם יש רשעים בעולם שבגללם באה פורענות, משמע שהצדיקים לא מילאו שליחותם!!! ולצערנו ראינו בשואת הגרמנים ימ"ש שגדולי ישראל היו הראשונים שנלקחו לכבשנים ר"ל, ומכאן מובן מאמר הסבא בהגמ' דלעיל "שהי-ה להן להתפלל על בני דורן שלא ימותו" ומכאן אפשר להבין "למה זקיניך ושופטיך" ולמה - כמאמר הגמ' - אע"פ שנמצא בעליל קרוב לעיר עכ"ז יש מצוות מדידה, כלומר אם החלל קרוב לעיר אחת 2 ק"מ ומהעיר השני-ה יש מרחק של 50 ק"מ למה יש מצוות מדידה הרי רק עיר אחת רואים בעין, אלא הפירוש הוא "יש מצוות מדידה" יש לעשות חשבון נפש נוקב ולבדוק ולמדוד את מעשינו מדוע יש חלל??? מה לא עשינו מספיק לתקן שלא יהיו רשעים חייבי מיתה "נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה עד ה'' וזה מוטל על "המיוחדים שבדור" !!! ובזה מובנת הגמ' דלעיל, שהת"ח הם ככהנים גדולים ועליהם לדאוג שבני דורן לא ימותו ואם ח"ו מתו, יש עליהם מצוות וחובת מדידה!!!

ולאור העבר שהייתה שואה נוראית כזו אע"פ שלפני השואה בפולין ובאירופה נלמדה התורה לא פחות טוב מדורנו אנו, והרבה יותר יראת שמים, קדושה, טהרה ומסירות נפש היו אז ובכ"ז הי-ה כזה חורבן, צריכים אנו לעצור ולהתבונן מה חידשנו ומה הוספנו על דור העבר, ע"מ שחורבן נוסף לא יבוא ומאידך גיסא לחשוב מה השי"ת דורש מאתנו, כי אם יום יום דם יהודי נשפך כמים ר"ל יש לנו "למדוד" היטב למה זה קורה ולכן, "יש מצוות מדידה", שלא נחזור על שגיאות העבר!!

צריכים אנו לזכור שהיצר הרע כתלמיד חכם נדמה לו יבוא ויאמר "אסור לחשוב," אבל תורה"ק מצווה "ומדדו" – כלומר, לא להרהר ח"ו אחר מידותיו של הקב"ה, אלא יש לנו לעשות חשבון נוקב עם עצמנו, ואם לא נקיים חובה זו, לא נוכל להרים ידנו לשמים ולומר "ידנו לא שפכו את הדם הזה עינינו לא ראו" כי אנו חייבים לתת את הדין על כל טיפת דם – אפילו של רשעים – שנשפך!!!

נשאלת השאלה, מה נותר לתקן ולהוסיף על אשר כבר נעשה?

במסכת חגיגה (י"ד:) כתוב: ת"ר ארבעה נכנסו ב"פרד"ס" ואלו הן: בן עזאי ובן זומא, אחר ורבי עקיבא. בן עזאי הציץ ומת, בן זומא הציץ ונפגע, אחר קיצץ בנטיעות, רבי עקיבא יצא בשלום. מסביר הזהר הק' - (בראשית כ"ו. ובהסולם ב"א סעי' ר"ן) - על הפסוק ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן ומשם "יפרד" והי-ה לארבעה ראשים. (בראשית פ"ב פ"י) ואומר: בן עזאי, בן זומא ואחר, אלו נכנסו אחד ל"פשט" אחד ל"רמז" אחד ל"דרוש" והחזיקו ב"פר"ד" בקליפות של התורה, לכן "יפרד"; נפרדו מהקדושה, אך רבי עקיבא שלמד והשלים גם את ה"סוד", הפנימיות שבתורה, לכן רק הוא נכנס בשלום ויצא בשלום.

בהתבוננות בהנ"ל מובהר היטב ש"פרד"ס" משמעותו ארבעה חלקים: "פשט", "רמז", "דרוש", "סוד", ולא כפי שיש מסבירים ש"פרד"ס" משמעותו רק "סודות התורה", ועל סמך הגדרתם זו דורשים דרשות ובונים סברות, למנוע מאחינו בני ישראל, תלמידי חכמים ובני תורה ללמוד את סודות התורה ובזה ממשיכים הם עליהם קיטרוגים ר"ל כי זו עצת היצר הרע כמתבאר להלן:

בספר "קול אליהו" מהגר"א מוילנא זי"ע בפירושו על הנביא ישעי-ה פ"ו כתוב, וז"ל: ועל זה אמר ישעיהו הנביא בשליחותו של הקב"ה "הנה היצר הרע" עושה אתכם שישמן לב העם הזה שלא ילמוד קבלה שהיא בלב".... כי להיצר הרע ירע לו פן יראה בעיניו... ולבבו יבין "שילמוד קבלה ושב ורפא לו ויעשה תשובה עילאה, ע"ז עושה היצה"ר לאדם שישמן לב העם הזה, שלא ילמוד קבלה שהיא בלב"... וזהו ואל תבינו שלא תרצו ללמוד קבלה, וזהו ואל תדעו, שאינכם רוצים ללמוד בשכל וכו' , עכ"ל, מובהר מדבריו הק' שהיצר הרע בין "כתלמיד חכם" נדמה לו ובין "כגוי" נדמה לו, בתכלית, זה יצר הרע...

בספר "מעשה רב" מהגר"א זי"ע כתוב בסעי' ס' ללמוד אחר התפילה תיכף ג' שעות ... ללמוד מקרא אגדות ומדרשים "ללמוד זהר בכל יום" עכ"ל.

הגה"ק רבי צבי אלימלך מדינוב זי"ע בעל ה"בני יששכר" כותב בספרו "מעיין גנים" וז"ל: "עסק החכמה האמיתית היא עיקר הצלחת הנפש, מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד הלא הוא עסק העיון בש"ס ופוסקים ועסק העיון בסודות התורה חכמה האמיתית חכמת הקבלה" ונמצא כתוב בספר הקנה "ושבתם וראיתם בין צדיק ובין רשע בין עובד אלקים לאשר לא עבדו", "עובד אלוקים", "היינו העוסק בתלמוד ובזהר", "אשר לא עבדו", "העוסק בתלמוד לבד ואינו עוסק בזהר" ובפרט בדורותינו אחר התנוצצות אורות של עולם התיקון משנת של"ה ואילך ע"י אור שבעת הימים מרן האר"י ז"ל, הנסתרות לנו ולבננו כמו הנגלות ... אבל עסק החכמה האמיתית חכמת הקבלה האלוקית היא עיקר הצלחת הנפש ואין לאדם להפטר ממנה בשום אופן והיא עיקר תורת ישראל אשר השי"ת הגיד דבריו ליעקב חקיו ומשפטיו לישראל... אך עוונותינו גרמו שגם כמה וכמה מצדיקי הדור סגרו את דלתי החכמה בפני פרחי כהונה ואמרו שלא ילמדו עד שיהיו בעלי מדרגה ורוה"ק והנה עבור זה נשארנו ערומים מן החכמה הקדושה ונתגבר בעוה"ר חשכות החכמות החיצוניות .. ובמהרה בימנו ויאמר אלקים יהי אור ויאר לנו, עכ"ל.

בתיקוני הזהר (תי' ל' נתיב תנינא) כתוב על אלו "דלא בעאן לאשתדלא בחכמת הקבלה" (שלא רוצים לעסוק בחכמת הקבלה) "אוי להם שגורמים עניות, חרב, ביזה, והרג ואבדון בעולם".. עכ"ל, וזאת מובן ע"פ הגמ' (שבת פ"ח. ובע"ז ג.)"התנה הקב"ה עם מעשה בראשית ואמר אם ישראל מקבלים את תורתי מוטב (אתן מתקיימין) ואם לאו, אני אחזיר אתכם ל"תוהו ובוהו".. דכתיב "משמים השמעת דין" - מתן תורה - "ארץ יראה" - בתחילה, שמא לא יקבלו ישראל התורה ותחזור הארץ לתוהו ובוהו - "ולבסוף" - כשקבלוה בנעשה ונשמע - "שקטה", כלומר, כשהבטיחו "נעשה ונשמע".. אז שקטה, ע"ז אפשר לשאול, אם כתוב "כל הדברים אשר דבר ה' נעשה", הרי כבר שמעו, א"כ מה האמירה "ונשמע"? אלא, שמיעה מלשון סברא, להבין "מדוע", כי תורה שבכתב אומרת לנו "מה" לעשות, תורה שבע"פ אומרת לנו "איך" לעשות, והזהר הקדוש מסביר לנו "למה" לעשות, וההוכחה היא, שבפרשת כי תבוא מובאת התוכחה, ובסוף הפרשה כתוב "למען תשכילו את כל אשר תעשון", כלומר, קיבלתם עונשים, עכשיו תתקנו מה שלא עשיתם קודם, "תשכילו" ב"שכל" תבינו מה שאתם עושים, וכדברי הגר"א לעיל..

ובתיקוני הזהר (תי' מ"ג) ע"פ כסא מלך, כתוב, וכך מי שגורם שתסתלק הקבלה והחכמה, מתורה שבע"פ ומתורה שבכתב ואומרים שיש רק פשט בתורה ובתלמוד וגורם שלא ילמדו הקבלה "אוי לו טוב היה שלא הי-ה נברא בעולם ולא ילמד לא תורה שבכתב ולא תורה שבע"פ שנחשב לו שמחזיר העולם לתוהו ובוהו וגורם עניות בעולם ואורך הגלות" ומסביר, אם לומד תורה שבכתב ותורה שבע"פ ולא לומד קבלה, פוגם בלימודו ומחזיר העולם ליסוד שבירת הכלים שמגביר הקליפות ואם היה - עם הארץ לפחות לא פוגם כ"כ... ממנו יוודע גודל החיוב וגודל השכר למי שלומד הקבלה, כי לימוד הזהר בגירסא בעלמא בונה עולמות וכ"ש אם יזכה ללמוד ולהבין פי' מאמר אחד, יעשה בו תיקון למעלה בשעה אחת מה שלא יעשה בלימוד הפשט שנה תמימה ... אלא ודאי לימודו כל השנה אינו כלום אם אין מעטרו בלימוד הקבלה ... אם יתקן גלגולו וישוב ללמוד קבלה, תחזור הארץ להיות מרוצה, עכ"ל.

זוה"ק שיר השירים סעי' תפ"ד דורש על הפסוק "הגידה לי את שאהבה נפשי" ואומר: מי שהולך לעולם ההוא בלי ידיעת סודות התורה, אפילו יש בו הרבה מעשים טובים מוציאים אותו מכל השערים של העולם ההוא, צא וראה, מה כתוב כאן "הגידה לי" הנשמה אומרת להקב"ה , אמור לי סודות החכמה העליונה איך אתה רועה ומנהיג בעולם ההוא העליון, למד אותי "סודות החכמה" שלא ידעתי ולא למדתי עד הנה, כדי שלא אהיה בבושה בין אלו המדרגות העליונות שאני באה ביניהן, כי עד כאן לא הסתכלתי בהן. בוא וראה מה כתוב, "אם לא תדעי לך היפה בנשים", הקב"ה משיב לנשמה, אם את באת ולא הסתכלת בחכמה מטרם שבאת לכאן, "צאי לך", אין את ראויה להכנס לכאן בלא ידיעה, "צאי לך בעקבי הצאן" היינו שתתגלגלי פעם שניה לעולם, ותהיי יודעת בעקבי הצאן האלו, שהם בני אדם, שהאנשים דשים אותם בעקב, דהיינו שמחזיקים אותם לשפלים והם יודעים הסודות העליונים של אדונם, ובהם תדעי להסתכל ולדעת כלומר שמהם תלמדי, עכ"ל...

הגה"ק המקובל האלוקי רבי מנחם מענכין היילפרין זי"ע כותב בהסכמתו לספר "איפה שלימה" מהמקובל האלוקי רבי חיים שאול הכהן דוויך זי"ע, וז"ל: אדם המאמין האמיתי, תסמרנה שערותיו ובשרו נעשה חדודין חדודין בעלותו על ליבו כי עניותא דישראל, הגזירות והמלחמות, המשיסות וההריגות "הוא בעצמו גורם לזה" .. כל זה נקרא איפוא "חטאים שבין אדם לחבירו אשר גם יום הכיפורים אינו מכפר עליהם", אוי לנו מיום הדין והתוכחה... הבו גודל לאלוקינו ורוממות לתוה"ק, זכאה חולקיה דהאי גברא אשר חש להגן על ארעא ומשתדל ביקרא דמאריה בקביעת עתים ללמוד חכמת הקבלה למיקם עלמא ולאוקמא שכינתא מעפרא, אשריהם בעולם הזה וטוב להם לעוה"ב, עולמם יראו בחייהם מרוב בסימא עונג ועדן, "לא כאותם הטפשים הפוטרים את עצמם מלמוד הקבלה, מפני שלא מלאו כריסם בש"ס ופוסקים",... שעל זה אמרו, מי שמבטל בגלוי את הנסתר, חזקה שמבטל בסתר את הנגלה... עכ"ל..

בספר הברית חלק ב' מאמר י"ב דרך הקודש כותב בזה"ל: בפרט נזר התורה היא חכמת הקבלה אשר רוב העולם פורשים ממנה באמרם במה שהורשית התבונן ואין לך עסק בנסתרות, אתה, שלח ידך ואחוז בזה אם אתה מסוגל לתורה הזאת ומנה לא תזוע, כי מי שלא טעם, טעם חכמה זו, לא ראה מאורות מימיו והולך בחושך ואוי להם לבריות מעלבונה של התורה הזאת, והאומר די לי בנגלות, טב ליה דלא אברי בעלמא ... וכתב בעל ספר ויקהל משה (דף י' ע"א) וז"ל: חמת ה' מלאתי וקנאת ה' צבאות קנאתי והמכשלה הזאת איננה תחת יד ההמון בלבד, אך יד הסגנים והחכמים המתחכמים בדעתם במרד ובמעל הזאת והתחילו לבזות ולגנות החכמה הזו, בחושך ילכו ובחושך שמם יכוסה על שפערו פיהם ואמרו ידנו רמה בנגלה מה לנו ולחכמה הזאת, די לנו בפשוטי התורה, עכ"ל. אמנם אנו מחוייבים ומושבעים ועומדים ללמוד זאת החכמה האמיתית .. ובזכות ובכח הלימוד הקדוש הזה נצא מן הגלות לא בזולת זה הלימוד... ואתה אהובי ואבי ראה גם ראה מכל דברי חז"ל הנזכר מה רב טוב השכר הצפון לבעלי הקבלה וכמה גדול העונש למי שלא עסק בחכמה זו, ואל תפן לקחת ראי-ה מגדולי התורה בעלי הנגלות שלא רוצים לעסוק בחכמה זו, כי דברי חז"ל במדרש ובזוהר שזכרנו, נאמנים ובטוחים יותר מגדולי הדור הזה. עכ"ל.

ולאור הנ"ל ישאל השואל, מתי ובאיזה גיל צריך להתחיל ללמוד את הזהר הקדוש, לכן אציג את דברי חז"ל הברורים, בצורה שאינה משתמעת לשני פנים, וכדלהלן:

במסכת קידושין ל. אומרת הגמ' לעולם ישלש אדם שנותיו, שליש במקרא, שליש במשנה, שליש בתלמוד, שואלת הגמ', מי יודע כמה חיי? מתרצת הגמ' לא צריכא, ליומי. ע"ז אומר רש"י הק', "ליומי" לחלק את ימי השבוע, מקשה עליו התוס', גם ע"ז אפשר לשאול "מי יודע כמה חיי, ומשיב התוס', בכל יום ויום עצמו ישלש.. ולפ"ז, הרי חובת כל אחד ללמוד זוה"ק, - כמובטח "עתידא חכמתא דא לאתגליא לסוף יומיא", ממתי ובאיזה גיל יכול להתחיל, ע"ז אפשר לשאול את שאלת הגמ' "מי יודע כמה חיי" וממילא חובת כל אחד הלומד תורה, להשלים ה"פרד"ס" בכל יום.

השל"ה הק' בפרק בעשרה מאמרות כותב בזה"ל: אחר שתמלאו כריסכם מתלמוד ופוסקים "בכל יום ויום" אזי אח"כ תבררו חלק יפה מהיום ותדבקו בלימוד זו החכמה בתוספת קדושה ודביקות גדול בו ית' וית', עכ"ל.

בזהר הק' (וירא קי"ח ובהסולם סעי' ק"ס) כתוב, וז"ל: וכשיהיה קרוב לימות המשיח, אפילו תינוקות שבעולם עתידים למצוא סודות החכמה ... ובאותו זמן תגלה לכל, עכ"ל.

בהוספה לספר יסוד יוסף פ' י"ג כתוב דההגבלות על לימוד הקבלה כגון שילמד מפי מקובל ולא מפי כתבים וכו' זה לא נאמר על לימוד ספר הזהר עיי"ש, וכן אמר הגה"צ רבי שלמה בלוך זצ"ל משם רבו החפץ חיים זצ"ל" שעל לימוד ספר הזהר אין שום הגבלה כי רובו מדרש, והיה החפץ חיים מעורר לכולם שילמדו כל שבת את הזהר של אותה פרשה, ואפילו לבחורים, עכ"ל.

הגה"ק רבי יצחק אייזיק מקאמארנא זי"ע בספרו נוצר חסד על פרקי אבות פ"ד מ"כ, כותב, וז"ל: וכן יש הרבה שוטים שבורחים מללמוד רזין של מרן האר"י וספר הזהר אשר הם חיינו.. ממש, חיות אדם הישראלי תלוי בספר הזהר... ולו עמי שומע לי בדור הרע הזה שהמינות גובר, היו לומדים עם תינוק בן תשע שנים ספר הזהר והתיקונים להגות בו, והיה יראת חטאו קודמת לחכמתו.

בספר אבן שלמה פר"ח סע' כ"ז מהגר"א מוילנא זי"ע כתוב וז"ל: פנימיות התורה הם חיים לפנימיות הגוף שהוא הנפש והחיצוניות לחיצוניות הגוף "והעוסקים ב"סוד" אין יצה"ר יכול להתגרות בהם" עכ"ל. וניתן מכאן להסיק שזה תלוי (כהנ"ל) בהקדמת יראת חטאו, לחכמתו.

שנה זו שאנו כבר בסיומה היא שנת השמיטה, שנה הבאה תהי-ה בעזרה"ש "מוצאי שביעית" וכדברי הגמ' במסכת סנהדרין צ"ז. "במוצאי שביעית בן דוד בא" וכפי שידוע מדברי חז"ל שאם ח"ו לא ראויים שיבוא במוצאי שביעית ע"פ רוב היו פורעניות בשנה זו, ואביא בעזרה"ש לקמן, מקצת מפורעניות וחורבנות שהיו במוצאי שביעית:

חורבן בית מקדש, ראשון ושני. תקנ"ב: מלחמת אוסטרי-ה ופרוסי-ה בצרפת. תקנ"ט: מלחמת אנגלי-ה אוסטרי-ה ופורטוגל בצרפת. מהפכה בשוייץ ונאפוליון כבש את טורקי-ה, מצרים, ישראל ולבנון. תר"ח: מלחמת צרפת באוסטרי-ה ובהונגרי-ה. תרכ"א: מלחמת האזרחים בארה"ב. תרכ"ט: מלחמת פרוסי-ה בצרפת. תרמ"ג: מהפכה צבאית בהונגרי-ה ובאוסטרי-ה. תר"ן: מלחמה, מחמת שבנו של פראנץ יוזף התאבד. תרנ"ז: החל משפט דרייפוס, ומלחמת איטלי-ה באתיופי-ה. תרס"ד: מלחמת רוסי-ה ביפן. תרע"א: מלחמת איטלי-ה בטורקי-ה, והמשבר (קריזיס) בארה"ב. תרע"ח: המהפכה הקומוניסטית ברוסי-ה בראשות סטלין. תרצ"ט: החלה מלחמת העולם השני-ה באירופה. תשכ"ז: מלחמת ששת הימים. תשל"ד: מלחמת יום כיפור. תשמ"א: מלחמת לבנון. תשמ"ח: פרצה האינטיפאדה. תשנ"ה: פיצוצי אוטובוסים עם הרבה הרוגים ופצועים ר"ל, והנ"ל ועוד מלחמות רבות, פרצו במוצאי שביעיות...

מובא בחז"ל שתחיית המתים תחל 40 שנה אחר ביאת המשיח, הרמ"ק כותב, שתחיית המתים תסתיים בשנת ת"ת לאלף השישי!!! כלומר בעוד 40 שנה, והי-ה אם נזכה לביאת משיח צדקנו בשנה זו, תחל תחיית המתים ותסתיים באותה השנה, ואם ח"ו לא נזכה, מי יודע מה צפוי לנו בשנה הבאה, שהיא "מוצאי שביעית"...

ובעניין ביאת משיח בב"א, רציתי לצטט את הכתוב בזוה"ק פר' נשא (קכ"ד.) שבגאולה האחרונה יהי-ה כביציאת מצרים (ככתוב כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות) שכתוב שם "וחמשים" עלו בני ישראל מארץ מצרים, - ודורשים חז"ל, במדרש ובמכילתא וכן ברש"י על הפסוק "וימרו בי" (יחזקאל כ' פסוק ח') שרובם של ישראל מתו בג' ימי אפילה, ואלה שעלו היו רק "אחד מחמישים או אחד מחמש מאות"!!! - וכן ממשיך הזוה"ק ואומר שעם ישראל יחולק כבמתן תורה, "אלו שנאחזו בעץ החיים שהוא ה"זוה"ק" יזכו ויכנסו להיכל המשיח, ואלו שלא למדו הזו"ה"ק וירצו עכשיו להכנס, עליהם נאמר כי סקול יסקל או ירה יירה", ועל זה אשאל אותך, באיזו קטיגורי-ה אתה רוצה להמצא??

אם תשאל, מדוע אני פועל כה רבות להפצת לימוד הזוה"ק ואחרים לא? אשיב לך: אני חש זאת כחובה מוסרית משום מעשה שהי-ה עם סבי הק', כי בשנים תרע"ז – תרע"ט (1917 –1919 למנינם) לאחר מלחמת העולם הראשונה, רץ כ"ק סבי הגה"ק בעל "הסולם" זי"ע ופנה לגדולי ישראל באירופה והתחנן בפניהם שיורו לתלמידיהם וחסידיהם ללמוד הזוה"ק והוכיח הנכתב בספה"ק על החיוב בלימוד הזוה"ק, אך לצערנו דחו תחנוניו בתירוצים למיניהן.. בשנת תרע"ט (1919) צעק סבי הק' שנגזרה הגזירה בשמים!!! ונותנים לנו 20 שנה לברוח לארץ ישראל ששם לא יהי-ה חורבן!!! כששמעו זאת החלו לכנות את סבי הק' "ציוני" ומאחר שראה שכ"ציוני" (לכאורה ) אין לו יותר שום השפעה על עידוד לימוד הזוה"ק, החליט לעלות לארץ ישראל ועשה זאת בשנת תרפ"א (1921)!!! ולצערנו פרצה שואת הגרמנים ימ"ש בשנת תרצ"ט (1939) בדיוק 20 שנה משנת תרע"ט (1919)!!! לצערי... עשרות רבות של יהודים יוצאי השואה סיפרו לי זאת לפני למעלה מ-40 שנה ואמרו לי "כמה סבא שלך צדק וחבל שלא שמעו לו" !!! (בטוחני שיש אלפים, ששמעו מציאות זו מאבותיהם ויודעים האמת), וכיון שעדיין לא נשתנתה הגישה ללימוד הזהר הק', חוששני שוב מדבריו הק', ואיני רוצה שההסטורי-ה תחזור ח"ו על עצמה ושוב יאמרו "כמה שהוא צדק"!!! וד"ל

לאור כל הנ"ל, היות ואת הכל ניסינו ועדיין לא נושענו, לכן בא אני בקריאה לכל אשר יראת ה' בליבו, שיואיל נא להקציב זמן מכובד בכל יום ויום ללמוד את הזהר הקדוש, והבה נקיים את שבועתינו בהר סיני של "ונשמע".. להשלים ה"סוד" ל"פר"ד", למעננו, ולמען כלל ישראל הזקוק לרחמי שמים ובזה נקים שכינתא מעפרא, עד שתתקיים הבטחת רעיא מהימנא לרשב"י זי"ע בזוה"ק (נשא סעי' צ) "ביה יפקון מן גלותא ברחמי" וייתי מלכא משיחא, ושנזכה להיות מבני היכלו, אמן.

לרגל המצב!! מחלקים אנו ספרי זוה"ק מחומש חק לישראל עם פירוש הסולם לכל בן תורה שמקבל על עצמו ללמוד בספר קדוש זה בכל יום, וכן, בתי מדרשות, ישיבות וכוללי אברכים, המקבלים על עצמם ללמוד יום יום בספרים הק' האלו, יקבלו חינם את כל הסט של ספרי הזוה"ק עם פירוש הסולם, והמעונינים יפנו למוסדותינו הק' ויקבלום.

מנאי החותם, הדורש טוב לכל אחד ואחד מישראל ערב ראש חודש מנחם אב ה'תשס"א פעיה"ק בני ברק תובב"א

שמחה אברהם הלוי אשלג בלכ"ק אאמו"ר מרן הרש"ב זצוק"ל רח' שד"ל 4 בני ברק e. israel טל. 03-578-3481 פקס. 03-619-6269חזור לתפריט מאמרים ושיחות

דף הבית | מהנעשה בחצר | פרשת שבוע | גלריית תמונות | הזמנת ספרים | צור קשר
בנית אתרים Yael