אודות  |  מהנעשה בחצר  |  שושלת אשלג  |  שביל הפרדס  |  כתובה כהלכתה  |  מאמרים ושיחות  |  גלרית תמונות  |  הזמנת ספרים  |  היה שותף  |  צור קשר
 

כ"ק מרן אדמו"ר ר' שמחה אברהם הלוי אשלג שליט"א

כ"ק כ”ק מרן אדמו"ר שליט"א נולד בשנת תש"ח לאביו כ"ק כ”ק מרן אדמו"ר רבי שלמה בנימין הלוי אשלג זצוק"ל ולאמו הרבנית הצדקנית מרת אהובה ליבא למשפחת האזה תליט"א בתו של הרה"צ רבי דוד אהרן הזה זצ"ל.

בינקותו זכה כ”ק מרן אדמו"ר שליט"א לחסות בצל סבו הגדול המקובל האלוקי כ”ק מרן אדמו"ר רבי יהודה ליב הלוי אשלג זצ"ל - בעל הסולם. והיה חביב עליו במיוחד, ובערב יום הכיפורים תשט"ו לפני הסתלקותו אמר לכ"ק כ”ק מרן אדמו"ר שליט"א כשתגיע למצוות תהגה בספרי. וכ”ק מרן אדמו"ר שליט"א היה מבין היחידים שהיו נוכחים בחדרו בשעת פטירתו של המאור הגדול - בעל הסולם.

כ”ק מרן אדמו"ר שליט"א קיים צווי זה ובשנות בחרותו מיד לאחר הבר מצוה כבר הגה בתורת הסוד יחד עם אביו בשעות הקטנות של הלילה. ובגיל שבע עשרה הוסמך על ידי אביו למסור שיעורים בזוהר הקדוש שיעורים שנאמרו בטוב טעם ודעת שסחפו אליהם צעירים כמבוגרים רבים. וכבר באותם שנים ראו כי לגדולות נועד וכי הוא ניחן בפה מפיק מרגליות בכל הפרד"ס,

בהגיע כ”ק מרן אדמו"ר שליט"א לפרקו נישא לנכדתו של הגה"ק רבי משה יאיר ווינשטוק זצ"ל שהיה מתלמידיו הראשונים והמובהקים של רבינו - בעל הסולם זצ"ל ומהיושבים ראשונה במלכות.

הנהגתו והכתרתו של מרן אדמו"ר שליט"א

עוד בחיי אביו כיהן כ”ק מרן אדמו"ר שליט"א כראש הכולל של אביו כ"ק כ”ק מרן אדמו"ר רבי שלמה בנימין זצ"ל. והעמיד תלמידים רבים שיצאו להוראה ולדיינות.

כשבע שנים כיהן רבינו בתור רב ואב"ד מושב בית גמליאל שתחת הנהגתו של כ”ק מרן אדמו"ר שליט"א פרחה ושגשגה ברוחניות והייתה דוגמה לשכניה שהתקנאו בה. שזה גרם לקנאת סופרים תרבה חכמה. והיו באים ממושבים סמוכים לשמוע את שיעוריו ולשאול בעצתו של כ”ק מרן אדמו"ר שליט"א.

לאחר שהסתלקו המאורות בפטירת אביו של רבינו ה"ה כ"ק כ”ק מרן אדמו"ר רבי שלמה בנימין זצ"ל הפצירו תלמידי וחסידי רבינו זצ"ל בכ”ק מרן אדמו"ר שליט"א שיקבל עליו את המשך ההנהגה ולהנחותם בדרך בה ילכו מעתה. כ”ק מרן אדמו"ר שליט"א קבל את בקשתם, והרי הוא ממשיך דרך אבותיו הק' וכל התלמידים וזקני החסידים רואים בו כאדמו"ר וכממשיך ההנהגה בדרך אבותיו והמשכיות דרכו של אבותיו הק' ביתר שאת וביתר עוז בהחזקת הישיבה והכוללים בבני ברק ובירושלים ובאמירת שיעורים במקומות רבים בארץ ובעולם.

מפעולותיו

כ”ק מרן אדמו"ר שליט"א פועל רבות לקירוב רחוקים וב"ה רואים ברכה בעמלו ומשפחות שלמות חזרו וחוזרים בתשובה לכור מחצבתם מתוך אמונה שלימה וטהורה.

שיחות ושיעורים רבים בזוהר הק' ובקבלה נמסרים ע"י כ”ק מרן אדמו"ר שליט"א בערים רבות בארץ ישראל וברחבי תבל שיעורים המפורסמים בטוב טעם המלאים עושר רוחני המשביעים את נפש שומעיהם והעמיד ב"ה תלמידים רבים בארץ ובחו"ל.

כ”ק מרן אדמו"ר שליט"א קבל מאביו כ"ק אדמו"ר זצ"ל את סוד קריאת הקוויטלאך (פתקאות) ועניני התאמת השמות וכן יסודות בענייני כתובות ראה ערך כתובות ורבנים וגדולי ישראל סמכו ידיהם של כ”ק מרן אדמו"ר שליט"א ואף הסכימו וחזקו ידיו בכתב ראה ערך הסכמות לנושא הכתובות וידוע ומפורסם הוא כ”ק מרן אדמו"ר שליט"א בדלתו הפתוחה בקבלו את כל אחד ואחד במאור פנים ובלבביות רבה. ורבים נוהרים אליו להתברך ולבקש עצה ותושייה וב"ה אשר לא סר חסדו מאתנו וזכינו שישועות רבות ומופתים גדולים וניסים רבים קרו לאלה שנכנסו אל הקודש פנימה לכ"ק כ”ק מרן אדמו"ר שליט"א ויצאו בישועה ורחמים.

כ”ק מרן אדמו"ר שליט"א הינו שוחט מומחה, מוהל מומחה, וסופר סת"ם מומחה ובדברים אלה של קדושה הרי הוא מקיים את הפסוק " יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך " ומקפיד שלא ליהנות מכספי ציבור לפרנסת ביתו.

ספריו של מרן אדמו"ר שליט"א

דבר גדול עשה כ”ק מרן אדמו"ר שליט"א בהדפיסו את קטעי הזוהר הקדוש מחומש חק לישראל עם פירוש הסולם בספר נפרד המחולק לפי ימות השנה בצורה נאה ברורה ומסודרת שע"י כך יכולים אנשים רבים הלומדים את החומש "חק לישראל" שדילגו עד היום על קטעי הזוהר היומי, שיוכלו ללמוד ולהבין גם את הזוהר הקדוש, עם פירוש הסולם השווה לכל נפש.

אף את ספריית התורה העשיר כ”ק מרן אדמו"ר שליט"א בספרו תפילות דוד בן ישי על ספר התהילים שהוא אוסף של כל העניינים בנושא תהילים, ספר שתפס מקום חשוב על שולחנות תלמידי חכמים ועמך כאחד.


כמו"כ ישנם ספרים נוספים שחוברו ע"י כ"ק אדמו"ר שליט"א אך אזלו כרגע מן השוק ובעז"ה יפורסם כשיודפסו מחדש, הספרים הם "אור הזוהר" שבו מקורות בספרות התורנית על חשיבות לימוד הזוהר הק' ' "תפילות דוד בן ישי" שבו מרוכזים כל המאמרים המדברים בחשיבות וסגולת אמירת תהילים, "ערכתי נר למשיחי" על עניני הדלקת נרות בשבתות וחגים בשמחות ובאבל ר"ל הסיבות המקורות והטעמים.חזור לתפריט שושלת אשלג

דף הבית | מהנעשה בחצר | פרשת שבוע | גלריית תמונות | הזמנת ספרים | צור קשר
בנית אתרים Yael