אודות  |  מהנעשה בחצר  |  שושלת אשלג  |  שביל הפרדס  |  כתובה כהלכתה  |  מאמרים ושיחות  |  גלרית תמונות  |  הזמנת ספרים  |  היה שותף  |  צור קשר
 

כ"ק מרן אדמו"ר המקובל האלוקי ר' יהודה ליב אשלג זצוקלה"ה בעל הסולםלידתו ושנות נעוריו

בעיצומם של עשרת ימי תשובה - בה' תשרי תרמ"ה זכינו וירדה לעולם נשמה גבוהה וביתם של הרה"ח רבי שמחה הלוי אשלאג זצ"ל ואשתו מרת מאשה רחל ע"ה בעיר וורשה שבפולניה. התמלא באור יקרות עם לידת בנם הפעוט שאת גודל ערכו ושגב נשמתו גילו במשך השנים.

ביום השמיני ללידתו נקרא שמו בישראל יהודה ליב על שם אבי אמו הצדיק הנסתר רבי יהודה ליב מלוקובע זצ"ל.

עוד בהיותו עולל פעוט ניכרו בו אותות כי לגדולות נועד ואביו ואמו השגיחו עליו כעל בבת עינם כאילו ניבא להם ליבם כי עתיד אורו לזרוח בעולם.

בימי נערותו התגלה כמתמיד עצום ששוקד על תלמודו בשקידה רבה ועוד בטרם הגיעו לעול מצוות היה בקי כמעט בכל הש"ס עם פירוש תוספות כשתורתו נקנית מתוך עמל ובקדושה. וכפי שהעיד פעם שבהיותו כבן ט"ו שנים לא היה ביכולתו להוציא דבר שקר מפיו כלל.

בעיר הולדתו וורשה של אותה תקופה היה בית גידול מאין דוגמתו בעושר הרוחני. ובמעונם של חכמים וסופרים עלה ושגשג מעלה מעלה בלימוד ארבעת חלקי שולחן ערוך ופוסקים. ובגיל י"ט הוסמך להוראה על ידי גדולי הרבנים של העיר וורשה ושמש בעירו כמורה צדק במשך ט"ז שנים.

בהגיעו לפרקו נשא לאישה את נכדת דודו מרת רבקה רויזה ע"ה בת הרה"ח מאיר זצ"ל יוסף ומרת רעכל למשפחת אברמוביץ ע"ה.בצילם של גדולי ישראל

את משנת החסידות קנה רבינו זצ"ל בבית פשיסחה בית היוצר לעמקות הדעת כשבתחילה הסתופף בצל רבו אדמו"ר רבי מאיר שלום מקאלושין זי"ע - נכד היהודי הקדוש מפשיסחה.

לאחר פטירת רבו נגלה אליו רבו בחלום והורה לו להסתופף בצל בנו אדמו"ר רבי יהושע אשר מפוריסוב זי"ע - שהעריכו וקרבו מאוד למרות גילו הצעיר ובנוסף הסתופף בצילם של האדמורי"ם רבי ישכר דוב מבעלז זי"ע והרה"ק רבי יחיאל מאיר מאוסטרובצע זי"ע.סוד ה' ליראיו

עיקר מגמת חייו של רבינו זצ"ל הייתה פתיחתם של שערי תורת הסוד לפני כל לומדי התורה והפצתה.

על ידיעותיו הרבות בקבלה תמהו רבים והדבר הינו בגדר תעלומה למעט מה שכתב רבינו בעצמו במכתבו מיום עשרה בטבת שנת תפר"ח לגיסו מוה"ר אברהם מענדיל שו"ב בראונשטיין זצ"ל וזה לשונו בי"ב ימים לחודש מרחשוון בשישי בשבת בבוקר בא אלי איש אחד נתגלה לי שהוא חכם גדול הפלא ופלא בחכמת הקבלה וגם בכל מיני חכמות ותכף בתחילת דיבורו הרגשתי בו וטעמתי כי חכמת אלוקים בקרבו …… ועסקתי עמו כמו ג' חדשים בכל לילה אחר חצות בביתו ורוב העסק היה בדרכי הקדושה והטהרה …… וגילה לי סוד גדול וכולל במקווה שנמדד ונמצא חסר ושמחתי עלתה למעלה ראש כמובן …… בעשרה בניסן שנת עטר"ת לפ"ק שבק חיים לכל עלמא זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אכי"ר ….. לא נתתי דמי לי אף רגע אחד ביום עד שמצאתי חן בעני קוני וצורי ית' וית' וזכות מורי הקדוש ז"ל ותורתו עמדה לי ונפתח לבי בחכמה העליונה הלון ורב כמעיין הנובע ….. ומורי הק' ז"ל הנזכר הי' מתפרנס ממסחרים גדולים והי' מפורסם בכל העיר כסוחר נאמן אבל בחכמת הקבלה לא הכיר בו שום בן אדם עד היום הזה ולא נתן לי רשות לגלות שמו …..ע"כ לשונו.ועוד הסבר נתן רבינו זצ"ל שמשום שטרח ויגע במסירות נפש עצומה יומם ולילה במשך חמש עשרה שנה ביגיעה שלמעלה מהכוח האנושי על כן ריחמו עליו מן השמים ופתחו לו שערי החכמה.

התבטא פעם בפני אחד ממקורביו כי דקה אחת בשבילו שלא להגות בתורה ובדברי קדושה גרוע לו יותר ממה שבאים לשחטו, אמרה המעידה על מסירות נפשו ללימוד התורה.

במכתב שכתב רבינו זצ"ל בשנת תרפ"ז נכתב: ותדע נאמנה שעדיין לא היה מזמן האר"י זצ"ל עד היום הזה מי שיבין שיטת האר"י זצ"ל על שורשו ….. והנה ברצון עליון ית' זכיתי לעיבור נשמת האר"י זצ"ל לא מפני מעשי הטובים אלא ברצון עליון שנשגב גם ממני עצמי למה נבחרתי אנכי לנשמה נפלאה זו שלא זכה בו אדם מעת פטירתו עד היום ולא אוכל להאריך בעניין זה מפני שאין דרכי לדבר בנפלאות ע"כ לשונו.בכל דרכיך דעהו

נדודים רבים ידע רבינו זצ"ל בחייו אך הוא בגודל דביקותו בבורא העולמים לא שת ליבו להפרעות העומדות בדרכו. אך בהפצת התורה ובכתיבת חיבוריו הרבים ואמירת השיעורים מצא לו רבינו זצ"ל מקום להתגדר בו.

בשנת תרע"ט הזהיר רבינו זצ"ל מ"העננים השחורים" שעולים על אירופה ואמר נותנים לנו עשרים שנה לברוח לארץ ישראל ולא התייחסו כ"כ לדבריו.

ימי החורף שנת תרפ"א היו ימים קשים לעם ישראל ואז החליט רבינו זצ"ל לעזוב את העיר וורשה מקום מגוריו ולעלות לארץ הקודש ובאותם ימים הזהיר שוב רבינו זצ"ל שצפוי להתרחש על יהודי אירופה אסון כבד שהתברר לאחר מכן כשואה. ועם ישראל צריך לעלות לארץ הקודש.

בסוכות תרפ"ב לאחר טלטולים רבים הגיע רבינו זצ"ל עם כל בני משפחתו לנמל יפו ומשם עלה מידית לירושלים עיר הקודש כשבלבו גמלה ההחלטה להסתיר את זהותו ולהתפרנס מיגיע כפיו. וכל זה בכדי לא להשתמש בכתרה של תורה אולם ברצון העליון נתגלה אישיותו עד מהרה ויצא שמו הטוב ברבים ומיד נתקבצו סביבו אנשים בעלי שיעור קומה רוחני מיקירי ירושלים דאז ונתקשרו עמו בעבותות הערצה והערכה וכמו שכותב רבה של ירושלים באותה התקופה הרה"ג רבי יוסף חיים זוננפלד זצ"ל בהסכמתו לספריו של רבינו זצ"ל ….. מאז בואו לקבוע דירתו בעיר קדשינו עד עתה לא זזתי מחבבו עד שהוקרתיו לאח ואחות וצחצחות כי אמר לחכמה אחותי את …..

אחד המיוחדים מחבורת תלמידיו היה המקובל הגאון רבי משה יאיר ווינשטוק זצ"ל מחברם של שמונים וארבעה ספרים חשובים בכל מכמני התורה, ספרים כמניין שנותיו, שרבינו אמר עליו שהיה בעל רוח הקודש.

בשנת תרפ"ו נסע רבינו זצ"ל ללונדון ושם כתב את חיבוריו הנפלאים פנים מאירות ופנים מסבירות על עץ חיים וכעדותו של יהודי שזכה שם לשמשו שאמר שמראהו כמלאך ה' צבאות והיה יושב בחדרו שקוע ללא הפסק בכתיבה כותב מידי יום שמונה עשרה שעות ויותר כשהוא פרוש מכל עניני העולם ממש. בלונדון שהה רבינו זצ"ל עד לשנת תרפ"ח ואז שב לארץ ישראל.

בין השנים תרצ"ב - תרצ"ו התגורר ביפו כשבאותם שנים עמל רבינו זצ"ל על חיבוריו לכתבי האר"י זצ"ל ובשנת תרצ"ב עבר רבינו זצ"ל לגור בעיר בני ברק ושם הקים את בית מדרשו וכן מאפית מצות. שכל גדולי העיר היו באים אליה, ואחר מכן עבר לגור חזרה לי-ם בשכונת הבוכרים שכהבעת הערכה לו ולפועליו הנציחו רחוב על שמו וזכרו, ולאחר תקופה עבר רבינו זצ"ל לגור בתל אביב אשר שם התגורר עד יום פטירתו.סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה

ביום שישי פרשת בראשית בשנת תש"ג החל רבינו זצ"ל בכתיבת חיבורו הענק והמקיף פירוש ה"סולם" על הזוהר הקדוש התחלתו ורעיון הכתיבה של הפירוש המקיף התחילה משאלה שנשאל רבינו זצ"ל על ידי בנו הגה"צ רבי שלמה בנימין זצ"ל בעניין "בקע ולא בקע" המופיע בזוהר הקדוש ומני אז היה יושב רבינו זצ"ל במסירות נפש וכותב במשך כשמונה עשרה שעות ביממה את פירושיו וזאת למרות דלקת פרקים קשה שהייתה לו והסבה לו ייסורים קשים.

המתבונן ביצירה זו עומד משתומם נכח תופעה על אנושית זו. קשיים רבים עמדו בדרכו כשגם העניות שבתה בתקופה ההיא בביתו של רבינו זצ"ל אך למרות כל זאת ולמרות היוקר הרב שהיה כרוך בהדפסת ספרים עמד במשימתו הקשה והקדושה.
כעשר שנים עמל רבינו זצ"ל על יצירתו זו פירוש הסולם על הזוהר הקדוש עד שבשנת תשי"ג הסתיימה המלאכה ואז באותה שנה בל"ג בעומר ערך רבינו זצ"ל במירון על יד קברו של רבי שמעון בר יוחאי זי"ע סעודת סיום והודאה. ורקדו ופזזו לכבודה של תורה עם הספרים בידים. ושמחה זו נמשכה במשך שבוע ימים בסעודות מצוה שערך רבינו זצ"ל מידי ערב בביתו.ותשחק ליום אחרון

רמזים רבים נתן רבינו זצ"ל בשנתו האחרונה. וביום פטירתו ביום הכיפורים שנת תשט"ו ציוה להקדים את התפילה. והתפללו על יד חדרו של רבינו זצ"ל ובשעה שהגיע החזן בתפילה לפסוק "אורך ימים אשביעהו ואראהו בישועתי" יצאה נשמתו של רבינו זצ"ל ובמילים אלו החזיר נשמתו לבוראו.

וכפי עדותם של אנשים רבים שהיו באותו השעה בביתו של רבינו זצ"ל בשעת פטירתו אלפי יונים לבנות צחורות אפפו את הבית ונעמדו על הגג והסתירו השמש כאי' נחשך הבית ונשארו שם עד למחרת, בשעה 9.00 כשיצאה הלויתו של רבינו זצ"ל מביתו בתל אביב בדרכה להר המנוחות שבירושלים התעופפו העופות מעל מסע הלויה עד לאחר סתימת הגולל, ושם מנוחתו בתוך אוהל מיוחד שהוקם וכפי שמובא בספה"ק שספרי תורה גונזים ע"י צדיק, כן גם על יד ציונו גנזו ספרי תורה עד ביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן.ת . נ . צ . ב . ה .חזור לתפריט שושלת אשלג

דף הבית | מהנעשה בחצר | פרשת שבוע | גלריית תמונות | הזמנת ספרים | צור קשר
בנית אתרים Yael